Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het terrein brengend, aan zijne eerstgemelde verplichting heeft voldaan, de aansprakelijkheid van hetgeen ten opzichte der ruiten daarna tot aan de plaatsing voorviel, op den aanbesteder overbrengen. — Rechtb. Rotterdam 12 October 1878; P. v. J. 1878, 48.

2486. Er bestaat aanneming tegen een bepaalden prijs, indien tusschen partijen is overeengekomen, dat de eischer aan den gedaagde hout r/al leveren van bepaalde soort en tot een bepaalden prijs, behoudens het door den gedaagde bedongen recht van vermeerdering, vermindering of wijziging in de maten, afmetingen en soorten, doch alsdan tegen betaling van eenheidsprijzen. — Rechtb. Rotterdam 29 October 1881; W. 4750.

2487. Waar de werkman zich verbindt een bepaald aangewezen veld af te maaien, zonder bepaling dat hij zich bij het verleenen van zijne. diensten heeft gedragen naar den wil en de bevelen van zijn mede-contractant, bestaat geen huur van diensten, maar aanneming van werk. — Rechtb. Leeuwarden 6 April 1893; W. 6429.

2488. De persoon, die, na van eenige reeders te hebben aangenomen om de noodige sleepkracht te leveren, ten einde hunne schepen naar zee te sleepen tegen betaling eener vaste som, alle voor hem uit die overeenkomst voortspruitende rechten en verplichtingen aan een derde overdraagt, sluit met dien derde eene overeenkomst van onderaanneming. — M. F. 22 Februari 1897, no. 7 en M. F. 29 October 1898, no. 11; P. W. 9093.

2489. Eene gedetailleerde opgave van te verrichten werkzaamheden en de daarvoor te berekenen prijzen, gegeven in antwoord op eene aanvraag om die

Cremers, Aant. B. w.

werkzaamheden te begrooten, is niet te beschouwen als een bestek van dat werk, veel minder als eene aanneming van werk. — Hof 's-Gravenhage 15 December 1902; W. 7882.

2490. Wanneer is opgedragen het maken van een portret, kan alleen sprake zijn van aanneming van werk, omdat dan niet een voorwerp wordt verlangd, dat men niet naar zijn zin gereed vindt en dat daarom op keur gereed gemaakt zal worden, — in welk geval de overeenkomst zou zijn koop en verkoop op keur — maar is opgedragen het vervaardigen van een werk met bijlevering van materialen. — Kantong. Rotterdam I 1 Maart 1905; Mb. Dw. XXI, 40.

2491. Naar de Nederlandsche wet kan niet in overeenstemming met den C. C. worden aangenomen, dat ingeval een voorwerp vervaardigd moet worden, waartoe de vervaardiger alle materialen levert, steeds eene koojjovereenkomst, nimmer eene overeenkomst van aanbesteding en aanneming van werk to.t stand komt; naar Nederlandsch recht behoort de rechter in elk bepaald geval uit de overeenkomst af te leiden, wat de schuldenaar te praesteeren heeft; is dit in hoofdzaak een voorwerp, dan is er koop en verkoop en is dit in hoofdzaak een werk, dan kan slechts sprake zijn van aanneming van werk. — Hof 's-Hertogenbosch 23 Mei 1905; W. 8264; W. v. N. R. 1868.

2492. Het verven van eens anders eigendom is aanneming van werk, niet verkoop van verf. — H. R. 15 Juni 1906, concl. conf.; W. 8392; P. v. J. 1906, 559; W. v. N. R. 1918.

2493. Wanneer iemand aan een architect opdraagt en deze aanneemt om een werk te bouwen volgens eene door den

47*

Sluiten