Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2698. J. R. Boerlage. De rechtstoestand der vereenigingen in het Nederlandsch publiekrecht. — Ac. Pr. Amsterdam 1884.

2699. A. Lens. De rechtstoestand in Nederlandsch-Indië van vereenigingen in Nederland als rechtspersoon erkend. — Ac. Pr Leiden 1889.

2700. A. E. G. Goossens van Eyndhoven. De vereeniging erkend krachtens de wet van 22 April 1855 (St. 32). — Ac. Pr. 's-Gravenhage 1891. Aangek, in T. A. R. IX, 241 en in T. v. N. X, 460.

2701. J. G. Gratama Wzn Het recht van vereeniging en vergadering. — Ac. Pr. Groningen 1890.

2702. F. Postma. Iets over het recht van vereeniging en vergadering. — T. A. R. XVI, 128.

2703. F. J. J. Jansen. Het recht van vergadering in het Nederlandsch Staatsrecht. — Heerlen 1893.

2704. N. A. M. van Aken. Verboden vereenigingen. — Ac Pr. Leiden 1895.

2705. Mr. C. Bake. De tijd, waarvoor eene vereeniging die rechtspersoonlijkheid verlangt, niet kan worden opgericht — Them. LVI1I, 1.

2706. Het door de grondwet erkend recht van vereeniging en vergadering sluit niet in zich het recht om overal en ten allen tijde bijeenkomsten te houden, doch de uitoefening van het recht vindt, afgescheiden van de wet, waarbij zij wordt geregeld en beperkt, evenals de uitoefening van elk ander recht, hare natuurlijke beperking in de rechten van anderen en in de wetten en wettige verordeningen in het algemeen belang vastgesteld. — H. R. 1 Juni 1896; W.

6819; P. v. J. 1896, 55; W. B. A. 2466; Gemst. 2340.

In denzelfden zin H. R. 5 December 1898; W. 7212; P. v. J. 1899, 37; v. d. H., G. Z. XLIV, 123; Gemst. 2468.

2707. De bevoegdheid tot sluiting eener vergadering, indien daaromtrent in de statuten niet anders is voorzien of indien de meerderheid der leden zich daartegen niet verzet,- komt uitsluitend toe aan den voorzitter, ook al protesteert een der aanwezige leden tegen het sluiten der vergadering. Indien in de statuten eener vereeniging is bepaald, dat tegen elk lid, dat in de vergadering aanleiding geeft tot stoornis in de uitvoering der muziek of van het gezellig verkeer of tot het plegen van wanordelijkheden, de vervallenverklaring van het lidmaatschap kan worden uitgesproken op voorstel der directie, komt het oordeel over de vraag of de handelingen of uitingen van op dien grond gedeballoteerden, vallen onder het bereik van dit artikel en of zij zoodanig ernstig karakter dragen, dat zij aanleiding kunnen geven tot stoornis bij muziekuitvoering of in het gezellig verkeer of tot wanordelijkheden, staan uitsluitend aan de beslissing van de meerderheid der vergadering, indien slechts in het algemeen vaststaat, dat de houding van het ontslagen lid is af te keuren. — Rechtb. 's-Hertogenbosch 18 December 1885. Hof's-Hertogenbosch 28 September 1886; W. 5425.

2708. Een rechtspersoon kan uit zich zelf geene handelingen plegen. — H. R. 30 November 1883, concl conf.; W. 4988.

2709. De oprichters van een zedelijk lichaam, zich verbindende om goederen in te brengen, doen dat onder de opschortende voorwaarde, dat het lichaam zal zijn geconstitueerd en rechtspersoonlijkheid zal hebben gekregen, terwijl op

Sluiten