Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

clezen op de eerste aanmaning aan den voogd worden teruggegeven. — Reehtb. 's-Gravenhage 26 Januari 1886; W. 5258.

2856. Een bewaarnemer, die tot afgifte van het bewaarde gedagvaard, zich bereid verklaart om af te geven aan dengeen, die zal blijken gerechtigd te zijn om de afgifte te vorderen, wordt daardoor niet ontheven van zijne verplichting tot schadevergoeding wegens zijne weigering om dadelijk af te geven aan dengeen, die later blijkt gerechtigd te zijn tot de bovenbedoelde vordering tot afgifte. — Hof Amsterdam 20 April 1906; W. 8455; W. v. Not. 64; W. v. N. R. 1940.

Art. 1766.

2857. De bewaarnemer is niet gerechtigd het goed onder zich te houden wegens verschuldigd loon. Rechtb. Amsterdam 8 Juli 1890; P. v. J. 1890,108.

2858. De bewaarnemer, die zijn retentierecht in dat artikel gegeven, wil uitoefenen, moet de kosten, ter zake waarvan hij dat recht wil doen gelden, opgeven. — Rechtb. Roermond 20 October 1897; W. 7071; P. v. J. 1897, 102.

2859. In geval van bewaargeving door een niet-eigenaar, kan de eigenaar,

die de zaak van iederen houder, bij wien hij haar vindt, kan terug vorderen, daarin door de gedane bewaargeving en een beroep daarop niet verhinderd worden en moet de bewaarnemer haar aan

hem op zijne vordering — zoo noodig na kennisgeving aan den bewaargever afgeven en zónder tegen dien revindiceerenden eigenaar zijn recht van retentie te kunnen geldend maken. — Rechtb. Amsterdam 1 December 1903; W. 8653; W. v. Not, 136.

Derde Aï'deeling.

Van sequestratie en derzelver verschillende soorten.

Art. 1767.

2860. Bij een einduitspraak kan een bevel tot sequestratie niet gegeven worden.

Hof Amsterdam 23 Mei 1890; W. 5895.

Rechtb. Utrecht 30 Januari 1889; W. 5904; P. v. J. 1890, 2.

2861. Indien krachtens eenig wettelijk voorschrift ter griffie gelden enz. worden overgebracht, dan is de zorg er van,

aan den griffier voor zich zelf en niet voor den Staat opgedragen en is dus ook niet de Staat, maar de griffier tot de teruggave gehouden. — Hof Amsterdam 22 Mei 1896; W. 6845; W. v. N. R. 1386

Art. 1773.

2862. Ch. van der Zweep. In welke gevallen kan de rechter sequestratie bevelen? —■ Ac. Pr. Leiden, 1883.

2863. De President der Rechtbank is

bevoegd in kortgeding een sequestratie te bevelen, mits in de gevallen, waar de wet sequestratie toelaat. — Pres. Bes. Amsterdam 16 Maart 1888; P. v. J. 1888, 42.

2864. Er bestaat geschil over den eigendom der kerkelijke goederen eener Ned. Hervormde gemeente en mitsdien grond tot sequestratie, als de besturen, die onder het synodaal verband zijn gebleven en de besturen die zich daaraan onttrokken hebben, elkander de beschikking over die goederen betwisten. — Rechtb. Groningen 18 Mei 1888; W. 5600.

2865. Gerechtelijke sequestratie is een

Sluiten