Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hage 17 Mei 1909; W. 8894; P. v. J. 1909, 889.

3007. Tusschen een koopman en zijn handelsreiziger bestaat de betrekking van lastgeving, die daarom, ook al is ze voor een bepaalden tijd aangegaan, steeds kan worden herroepen, ook vóór de uitvoering der overeenkomst. — Hof Leeuwarden 29 April 1891; P. v. J. 1891, 62.

3008. De rechtsverhouding tusschen eene levensverzekeringmaatschappij en hare agenten is bezoldigde lastgeving. — Rechtb. Alkmaar 10 October 1895; W. v. N. R. 1353.

3009. De directeur eener vereeniging, belast met de leiding der geheele zaak en de administratie in haren volsten omvang doet dit niet als verhuurder van diensten op eigen naam, maar in naam der vereeniging, die hem den last opdroeg, zoodat hij van deze de lasthebber is. Hij kan derhalve, onverminderd zijn recht op bedongen loon, door de vereeniging steeds van zijne betrekking worden ontheven. — Rechtb. Groningen 27 Juni 1902; W. 7791.

3010. Een zoogenaamde vendumeester is slechts lasthebber van de personen, wier goederen hij verkoopt; tegenover derden blijven die personen eigenaren der goederen en zijn zij voor behoorlijke levering van de verkochte goederen aansprakelijk. — Rechtb. Middelburg 20 December 1905; Mb. Dw. XXII, 49.

3011. Het contract, waarbij een notaris, zij het ook tegen loon, eene administratie van vrij grooten omvang op zich neemt en waarbij eene zekere zelfstandigheid en vrijheid van beslissen en handelen wordt gelaten, moet als lastgeving worden aangemerkt. — Rechtb. 's-Hertogenbosch 14 October 1881; W. 4758.

3012. De notaris, die voor de betaling der rente eener hypothecaire schuldvordering zorgt, treedt daarbij niet op als lasthebber van den crediteur, maar als tusschenpersoon voor den debiteur bij het voldoen van zijne, des debiteurs verplichting. — Hof Amsterdam 15 December 1893; W. 6489; P. v. J. 1894, 27; W. v. N. R 1255 en 1270; T. v N. XII, 15.

3013. Kan een dienstdoende deurwaarder gevolmachtigde zijn? (Bestrijding van een vonnis Rechtb. Dordrecht 30 Juni 1886, beslissende dat de betrekking van fungeerend deurwaarder onvereenigbaar is met eenige functie bij hetzelfde^ gerecht.) — W. 5363.

3014. Nergens is bij de wet verboden, dat de ter terechtzitting dienst doende deurwaarder een partij voor den Kantonrechter in het burgerlijk geding vertegenwoordigt. — Kantong. Sliedrecht 9 September 1897; W. 7027.

3015. De machtiging door een schuldenaar aan een derde gegeven en door dezen aangenomen, om bij ontvangst van zekere geldsom voor den schuldenaar, deze aan den schuldeischer uit te betalen, geeft aan laatstgemelde geene bevoegdheid die uitbetaling van den derde te vorderen. — Rechtb. Amsterdam 24 Juni 1886; P. v. J. 1886, 33.

3016. In eene opdracht om eene overeenkomst voor een ander te sluiten, ligt de machtiging om den lastgever tot eene redelijke en gewone contrapraestatie te verbinden, opgesloten. — Rechtb. 's-Hertogenbosch 10 Januari 1890; W. 5826; W. v. N. R. 1057; R. W. v. N. 672; T. v. N. VIII, 18.

3017. De terhandstelling eener geldsom met opdracht om die, mocht zeker

51

Sluiten