Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feit zich voordoen, ponds-pondsgewijs onder eenige personen te verdeelen, houdt in eene overeenkomst van lastgeving. — Hof 's-Hertogenbosch 25 November 1890; W. 5977.

3018. De loutere bewering dat men handelt voor een derde, ontheft niet van de aansprakelijkheid tegenover dengene, met wien men handelt. — Rechtb. Amsterdam 5 December 1895; W. 5837; P. v. J. 1890, 51.

3019. De lasthebber, die handelt in naam van zijnen lastgever en zijn last niet te buiten gaat, vertegenwoordigt dezen en verbindt hem aan den derde, met wien hij handelt; uit die verbintenis wordt voor dien derde een vorderingsrecht tegen den lastgever geboren. — Hof 's-Gravenhage 23 April 1900; W. 7466; P. v. J. 1900, 84.

Art. 1830.

3020. Mr. Treub. Stilzwijgende lastgeving. (Lezing gehouden 25 September 1886 in de Notarieele Vereeniging te Amsterdam.) — W. v. N. R. 876.

3021. N. P. Wilkens. Stilzwijgende lastgeving. — Ac. Pr. Leiden, 1887.

3022. Het beding van betaling ten kantore van den notaris heeft in eene notarieele koopakte de beteekenis, dat de notaris stilzwijgend gemachtigd is om de kooppenningen voor de verkoopers te ontvangen. — Hof Leeuwarden 1 April 1885; W. 5306; W. v. N. R. 878; R. W. v. N. 568. (Zienos 1108, 1109 en 1110.)

3023. Een notaris, die zijn ministerie verleent tot den openharen verkoop van onroerende goederen, is daardoor niet stilzwijgend gemachtigd tot de ontvangst

der kooppenningen en uit dien hoofde rekenplichtig jegens de verkoopers. Hij is alleen rekenplichtig wegens kooppenningen, die hij werkelijk mocht hebben ontvangen. — Hof Leeuwarden 12 Januari 1888; W. 5585.

3024. Is hij, die per telegram een zekere opdracht deed, gebonden, wanneer de lasthebber tengevolge van eene vergissing van den telegrafist bij het overseinen, in strijd met die opdracht heeft gehandeld? Ja. — R. A. X, 113.

3025. Indien aanvankelijk iemands belangen buiten zijn weten door een negotiorum gestor worden waargenomen, doch hem later, hangende die waarneming daarvan wordt kennis gegeven, dan moet hij, na die kennisgeving stilzittende, van dat oogenblik af, geacht worden last te hebben gegeven. — Hof Leeuwarden 4 Februari 1891; W. 6034 : R. W. v. N. 717; T. v. N. IX, 94.

3026. De sommatie van den curator in het faillissement des lastgevers, gericht tot den lasthebber en houdende niet alleen, dat die lasthebber rekening en verantwoording van zijn beheer moet doen, maar ook, dat hij voortaan alle vruchten en inkomsten aan den curator zal moeten verantwoorden en uitkeeren, houdt in zich eene lastgeving om met het beheer voort te gaan. —Hof's-Gravenhage 21 November 1892; P. v. J. 1894, 99.

3027. Als eene schriftelijke akte, waarbij een last wordt gegeven, in handen van den daarin genoemden lasthebber is, moet worden gehouden, dat deze den last heeft aangenomen en dus de overeenkomst van • lastgeving is tot stand gekomen. — Rechtb. Amsterdam 2 Februari 1893; W. 6398; W. v. N. R. 1283.

Sluiten