Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT VOOR DEN ZEVENDEN DRUK.

Het streven, bedoeld in het voorbericht van het lste stukje, n.l. om de beschavingsgeschiedenis eenigszins te beperken, en de voor leerlingen interessante gebeurtenissen wat uitvoeriger te beschrijven, — heeft met betrekking tot dit deeltje geleid tot een samentrekking der beide lesjes over de 18e eeuw. Dit is echter de eenige beperking, die de cultuurhistorie zich heeft moeten laten welgevallen. Daarentegen schonk een kleine uitbreiding van het boekje me gelegenheid, een paar lesjes te splitsen, waardoor ik de gebeurtenissen van 1789, 1795, 1815 en 1831 wat uitvoeriger kon bespreken. Genoemde splitsing maakte wijziging van een paar versjes en opneming van enkele nieuwe noodig en heeft bovendien nog geleid tot een nieuwe illustratie. Overigens heeft het werkje geen veranderingen ondergaan.

Nog een enkel woord over het geschiedenis-onderwijs in 't algemeen. Ik stel me een behandeling van onze vaderlandsche historie voor, te beginnen in het vierde leerjaar en te geven in twee leerkringen, verdeeld over drie jaren. Een concentrische behandeling dus, maar in dien zin, dat in den eersten kring de eenvoudigste toestanden en gebeurtenissen uitvoerig worden besproken, terwijl in den tweeden de moeilijker onderwerpen, zooveel mogelijk met die van den eersten in verband gebracht, aan de orde worden gestéld.

Voor den eersten leefkring nu zijn mijn beide eerste deeltjes bestemd, die lees- en leerstof bevatten voor het vierde en vijfde schooljaar. Een verdeeling over twee leerjaren leek mij noodig, om een betrekkelijk uitvoerige behandeling mogelijk te maken, die een ver-

Sluiten