Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij vogels vliegen, warm gedost,

Gerust van tak op tak.

De Hemel schaft ons drank en kost,

De Hemel is ons dak.

Wij zaaien en wij maaien niet,

Wij teren op den boer;

Als 't koren in zijn aren schiet,

Bestelt al 't land ons voer."

Dit zijn evenwel slechts twee korte versjes. Vondel heeft ook groote gedichten geschreven, verscheiden boeken vol. Misschien zul je daar later nog wel eens enkele van lezen. Nu zou dat nog niet gaan, want die verzen zijn moeilijk te begrijpen. Volwassen menschen echter, die ze wel verstaan, vinden ze zoo mooi, dat zij Vondel onzen grootsten dichter, den „Vorst onzer Dichters" noemen. — Ook voor dezen beroemden kunstenaar heeft men te Amsterdam een standbeeld opgericht.

In de Gouden Eeuw leefden nog meer groote mannen in ons land. Jan Steen, Gerard Dou, Paulus Potter en Van der Helst waren schilders, wier prachtige stukken nog heden bewonderd worden. Hooft, Huygens, Cats en Brederode waren beroemde dichters.

Ook als we aan onze kunstenaars denken, moeten we dus zeggen: de zeventiende eeuw mag met recht de Gouden Eeuw genoemd worden.

Vragen en Opgaven. 1. Wie wordt de „Vorst onzer Schilders" genoemd? 2. Waar en in welk jaar werd hij geboren? 3. In welke stad woonde hij later? 4. Rembrandt heeft vele kostbare .... vervaardigd. 5. Die schilderstukken zijn nog in onzen tijd .... 6. Wanneer is een tentoonstelling van Rembrandts schilderijen gehouden? 7. Waar worden een paar van

Sluiten