Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de Staten. De leden der Staten werden meest benoemd door de bestuurders der steden, die men regenten noemde. Deze regenten deden veel verkeerds. Iets daarvan zal ik je noemen. In dien tijd moest voor het vervoeren van een brief veel geld worden betaald. Nu hadden de regenten der meeste steden postmeesters aangesteld, om voor het brievenvervoer te zorgen. Ze benoemden daartoe echter alleen hun eigen familieleden, want met dit ambt werd zeer veel geld verdiend.

Er was nog iets. Evenals thans moest ook toen door het volk belasting worden betaald. Tegenwoordig brengt men dit geld bij menschen, die het aan de regeering overmaken en die ontvangers heeten. Deze heeren hebben een vast, jaarlijksch inkomen. Toen had men geen ontvangers, maar pachters.

Deze pachters betaalden jaarlijks een zekere som aan de regeering en konden dan alles, wat zij van het volk ontvingen, voor zich houden. Nu ontvingen de pachters veel meer, dan zij aan de regeering betaalden; wel ongeveer het vierde gedeelte behielden zij voor zich zelf. Geen wonder, dat zij spoedig schatrijk werden, maar geen wonder ook, dat het volk daarover klaagde en morde.

Door Willem IV is in deze beide zaken verbetering gebracht. Voortaan werd het geld, dat met het brievenvervoer werd verdiend, niet meer door de rijke postmeesters in eigen zak gestoken. Het werd in de kas van het gewest gestort en dus ten voordeele van het algemeen gebruikt. Ook kwamen in de meeste gewesten voor de pachters ontvangers in de plaats.

Lang heeft Willem IV niet geregeerd. Reeds in 1751 stierf hij. Na hem werd zijn zoon Willem V stadhouder, doch daar deze prins nog heel jong was, regeerde

Sluiten