Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Fransche volk had het ellendig: hard werken en toch armoe lijden. Hoe dat kwam? Slechts weinig boeren in Frankrijk bezaten eigen grond. Het grootste deel van den bodem behoorde aan de edelen en de geestelijken. De lieden, die de akkers en weiden van hen gehuurd hadden, moesten hun heeren jaarlijks veel opbrengen. Zoodoende konden de edelen en de geestelijken in weelde en overdaad leven, terwijl de arme boeren gebrek leden. Want er kwam nog bij, dat deze stumpers ook veel belasting aan de regeering moesten betalen. En de regeering had nooit geld genoeg; steeds was er meer noodig. De vele oorlogen, die Frankrijk onder vroegere koningen als Lodewijk XIY en Lodewijk XV gevoerd had, waren kostbaar geweest. Bovendien hadden deze vorsten door hun weelderige levenswijze schatten geld verteerd. Ook aan het hof van koning L o d e w ij k XVI werden millioenen in overdaad verkwist, 't Was dus allertreurigst in Frankrijk: de vorst met zijn hovelingen, benevens edelen en geestelijken, leidden een leven van weelde en genot, terwijl een groot deel van het volk gebrek leed.

Zoo kon de toestand niet blijven; er moest verandering komen. En er kwam verandering op een gewelddadige manier. In 1789 kwam het Fransche volk in opstand,

Het oproer begon te Parijs, de hoofdstad van Frankrijk. Een talrijke, woeste bende deed een aanval op de Bastil le, een kasteel in de stad, dat als gevangenis dienst deed. Het woedende volk overwon de verdedigers, vermoordde ze bijna allen en verwoestte het geheele gebouw.

Op het platteland ging het niet minder wild toe. Daar moesten de kasteelen der edelen en de kloosters der geestelijken het ontgelden. De boeren kwamen in groote

Sluiten