Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het juichende volk begeleidde den Prins naai Den Haag en verdrong zich om zijn rijtuig, ten einde hem te zien. Velen schreiden van blijdschap, nu de geliefde Oranje-

vorst weer in hun midden was.

Een paar dagen later begaf de Prins zich naar Amsteidam en werd daar tot Souver einen Vorst uitgeroepen. Nederland was dus weer een vrij land, met een zelfgekozen vorst aan 't hoofd.

Het verwondert je zeker niet, dat men blij was, van

het Fransche bestuur verlost te zijn.

Vkagen en Opgaven. 1. Welke vorst verzette zich tegen Napoleons bevelen? 2. Wat deed Napoleon daarom? (Daarom

;rok ) 3 De Russen werden door hem 4. Welke

stad 'trok 'hij met zijn leger binnen? 5. Wat deden de Russen toen? 6. Waardoor kwam een groot deel van het Iransche leger om' 7 Hoevelen slechts kwamen uit Rusland terug.

8 Wie vereenigden zich toen met de Rassen? 9 In welken slag werd Napoleon door zijn vijanden overwonnen? 10. Wan-

neer had dis slag plaats ?

11 Waarop hoopte men in ons land, toen men Napoleons

nederlaag vernam? 12. Welke mannen overlegden reeds wat

men doen moest, om het land weer vrij te maken? 13. Wien wilde men dan tot vorst hebben?

14 Wanneer verlieten deFransche troepen Amsterdam? 15. Wat

gebeurde toen in de stad? 16. Wie vertoonden zich den lTden November in Den Haag met de oranjekokarde op straat . 17. Wie zouden ons land besturen, totdat de Prins van Oranje kwam^ 18 Waarom durfde het bestuur van Amsterdam nog niet tegen de Franschen in verzet komen? 19. Wanneer werd te Amsterdam de Nederlandsche vlag uitgestoken? (Toen de . . . .)

20 Waar vertoefde de Prins van Oranje toen nog. 21. Wa neer' kwam hij te Scheveningen? 22. Waarheen begeleidde het volk hem? 23. Naar welke stad ging de Prins een paar dagen later? 24. Daar werd hij uitgeroepen tot . ... . ig

25. In welk jaar werd Nederland weer vrij? 26. Hoelang is

dat nu geleden?

Sluiten