Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ciën bestaat ons land? 6. Wie staat aan 't hoofd van een provincie? 7. Elke provincie is samengesteld uit .... 8. Wie staat aan 't hoofd van een gemeente?

9. Wie maakt met den Burgemeester de gemeenteverordeningen? 10. Door wie worden de leden van den Gemeenteraad gekozen?

11. Wie maken met den Commissaris der Koningin de wetten en verordeningen voor een provincie? 12. Door wie worden de leden der Provinciale Staten gekozen? 13. Hoeveel Provinciale Staten zijn er in ons land?

14. Hoe heeten de raadslieden der Koningin? 15. Hoeveel Ministers zijn er? 16. Wie maken met de Ministers de landswetten? 17. Door wie worden de leden der Staten-Generaal gekozen?

18. Het recht, om de leden der regeering te kiezen, heet het .... 19. Had het volk vroeger ook het kiesrecht?

20. Wat moet ieder kennen, die het kiesrecht bezit? (Ieder, die het kiesrecht bezit, moet )

26. Ons land in het begin der negentiende eeuw.

I

Met het begin der negentiende eeuw bedoel ik hier niet de allereerste jaren na 1800, maar wel die, welke volgen op den Franschen tijd. In deze les zullen we iets lezen over de steden in die dagen.

't Was een geluk, dat Keizer Napoleon ons land niet meer bestuurde. In zijn tijd was het doodsch en stil in de steden. Er werd haast geen handel gedreven; in fabrieken en werkplaatsen was weinig te doen. Veel huizen stonden leeg.

Onder de regeering van koning Willem I werd dit beter. Weer zeilden zeeschepen naar Indië en naar andere landen, om goederen te halen en weg te brengen. Weer brachten de boeren hun vee, boter en kaas en de opbrengst van hun landerijen ter markt. Er kwam weer drukte in werk-

Sluiten