Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Vlaanderen over het bezit van Z e e 1 a n d, en in 13'23 werden de Zeeuwsche eilanden aan Willem afgestaan. Deze regeerde dus al over Holland, Zeeland en Henegouwen. De zoon van dezen vorst, die ook Willem heette, was de laatste graaf uit de Henegouwsche familie. Na zijn dood, in 1345, kregen zijn zuster Margaretha en haar zoon Willem twist over de regeering en je weet nog wel, dat de oorlog tusschen moeder en zoon, die in 1350 uitbrak, het begin was van de Hoeksehe en Kabeljauwsche twisten. Willem won den strijd en werd graaf, en daar zijn vader Lodewijk van Beieren heette, begon met hem de Beiersche gravenfamilie te regeeren.

De laatste uit deze familie was een gravin, J a c o b a van Beieren. Deze vorstin had een hevigen strijd te voeren tegen haar neef, Filips van Bourgondië, die zich meester van haar landen wilde maken. Filips was machtiger dan zij, en daar hij bovendien nog gesteund werd door de Kabeljauwschen, kon Jacoba den strijd niet volhouden.

Aan haar dapperheid lag het niet. In persoon voerde ze soms haar troepen aan en tweemaal heeft ze een overwinning behaald, eens op het leger der Kabeljauwschen en eens op dat van Filips. De macht van haar vijand was echter te groot. In 1433 moest ze hem haar graafschappen afstaan.

Filips werd langzamerhand een machtig vorst. Na den dood van zijn vader was hij hertog van Bourgondië (d. i. éen deel van Frankrijk) en graaf van Vlaanderen geworden. Van een neef had hij Brabant, Limburg en Antwerpen geërfd. Jacoba stond hem Holland, Zeeland en Henegouwen af. Ook kocht hij nog Namen en Luxemburg, zoodat hij alle Zuid-Neder-

Sluiten