Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van goud en zilver en prachtige tapijten vervaardigd.

De rust, die het volk genoot onder de regeering van Filips den Goeden, was na zijn dood spoedig verdwenen. We weten het al, dat zijn zoon Karei door zijn vele oorlogen weer onrust over het land bracht. De goede tijd kwam pas terug onder het bestuur van Karei V. Toen deze vorst den strijd tegen den Gelderschen hertog gewonnen en alle Nederlandsche gewesten vereenigd had, was het met oorlogvoeren in het land vooreerst gedaan. Het waren toen tijden van welvaart.

Veel schepen bevoeren de zee;

Zij brachten den heerlijken haring Of kostbare koopwaren mee.

Ja, zoo was het. Steeds grooter werd het aantal vaartuigen, dat de Hollanders en Zeeuwen op de haringvangst zonden. Wel 2000 huisgezinnen verdienden hun brood met deze visscherij en met de werkzaamheden, die er uit voortkwamen. Ook de vrachtvaart nam steeds toe. Vooral was dit het geval in de laatste helft der zestiende eeuw, toen onze zeelieden naar Portugal gingen, om daar Indische waren vandaan te halen. In h^t laatst der vijftiende eeuw n.1. hadden de Portugeezen den zeeweg naar Indië gevonden, rondom het werelddeel Afrika heen. Nu brachten ze kostbare waren uit Indië naar hun land, vooral specerijen, en onze vrachtvaarders vervoerden een groot deel daarvan naar andere landen.

Amsterdam was in dezen tijd reeds de voornaamste handelsstad van Noord-Nederland. Op het IJ lagen soms wel 500 schepen om goederen te laden en te lossen.

Toch was deze stad nog niet te vergelijken met Antwerpen. In den tijd van Karei V was dit de grootste koopstad van Europa. Op de Schelde lagen vaak wel

Sluiten