Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het vergraven van hoogveen., In het laatst der zestiende en in de zeventiende eeuw ontstonden daar de eerste veenkoloniën, zooals Oude-Pekela, Wild erva nk en Drachten.

Minder goed was de toestand der plattelandsbewoners in het Oosten en in het Zuiden van ons land. Daar woonden nog vele edelen, zoodat de boeren heerendiensten moesten verrichten en tienden moesten betalen. Ook heeft men in deze streken het langst last van den vijand gehad. Hard moest er in den zomer op het land gewerkt worden, om een karig stuk brood te verdienen.

Bij winterdag hield de boerenbevolking zich bezig met spinnen van wol en vlas en het weven van ruwe wollen en linnen stoffen.

Opgave. Maak een opstel over den bloei der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Vertel daarbij:

a. iets van handel, zeevaart, visscherij en nijverheid;

b. iets van de voornaamste koopstad;

c. iets van de zeventiende-eeuwsche gebouwen;

d. iets van den toestand op het platteland in de zeeprovinciën en in het Z. en O. van ons land.

21. Stadstoestanden in de zeventiende eeuw.

Dat een stad in dezen tijd er heel anders uitzag dan in de veertiende eeuw, heb je wel kunnen opmaken uit wat ik je in de vorige les vertelde. De kostbare woonhuizen langs de hoofdstraten, het groote en mooie stadhuis aan het marktplein, het plaveisel van keien en steenen in de straten zelf, — dat alles had het voorkomen der steden zeer verfraaid. Willen we in zoo'n

b. laarman, Toestanden en Gebeurtenissen, III, 7e dr. 7

Sluiten