Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een aantal jaren geleden, in 1902, hebben vijf leden van dat Hof uitspraak gedaan in een geschil tusschen twee Amerikaansche staten. Dus hebben we toch een scheidsgerecht tegenwoordig? Ja, maar het is het rechte nog niet. Als de regeeringen niet willen, behoeven ze haar geschillen niet voor het Hof te brengen. Het is nog evengoed mogelijk, dat er oorlog door ontstaat. De regeeringen van Denemarken en Nederland hebben echter reeds besloten, dat alle geschillen, die ze onderling mochten krijgen, door het Haagsche scheidsgerecht beslist zullen worden. Een soortgelijke overeenkomst is tot stand gekomen tusschen Nederland en Italië.

Voor eenige jaren, in 1907, is te 's-Gravenhage een tweede groote vredesbijeenkomst gehouden. Ook deze heeft echter den oorlog nog niet voorgoed onmogelijk gemaakt.

Dat is, helaas! gebleken in 1914, toen de groote wereldoorlog uitbrak. Welk een gruwelijke ellende is er door dien strijd ontstaan! Hoeveel kostbaars is er verwoest, hoeveel menschenlevens zijn er vernietigd!

Mocht dat toch eenmaal niet meer mogelijk zijn! Mooht het nog eens zoover komen, dat alle regeeringen al haar geschillen door het scheidsgerecht lieten beslissen! Dan zouden geen oorlogen meer worden gevoerd, dan zou er vrede heerschen op aarde.

Laten we dit boekje sluiten met den wensch, dat eens die tijd moge aanbreken!

B. Laakman, Toestanden en Gebeurtenissen. III. 7e dr.

11

Sluiten