Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Israëls wet. Daarom werd hij ook op den 40sten dag in den tempel den Heere voorgesteld en werd toen tevens voor hem een offer gehracht. "Want de wet beval, dat voor het eerste kind, als het een zoon was, een lam of een paar duiven moest worden geofferd. Jozef en Maria deden het laatste, want zij waren arm.

Nu woonde er te Jerusalem een godvreezend grijsaard: Simeon. Deze verwachtte den Verlosser en God had hem beloofd, dat hij niet zou sterven voor hij Hem zou hebben gezien. Door den Geest gedreven was Simeon in den tempel, toen Jozef en Maria het kindeke Jezus daar brachten. Dadelijk kwam hij nu op hen toe, nam het kind in de armen, loofde God en zeide: „Nu laat Gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijne oogen hebben uwe zaligheid gezien." Ook sprak hij van Jezus' heerlijkheid en van zijn lijden.

Te zelfdertijd was er in den tempel eene oude profetes Anna, die eveneens Jezus beleed als den Christus, den Verlosser.

Niet lang na dezen kwamen op zekeren dag wijzen uit het Oosten te Jeruzalem met de vraag: „waar is de geboren koning der Joden, want, wij hebben zijne ster gezien in het Oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden." Dit hoorde Herodes, die, onder den romeinschen keizer, over eeu deel van Israël regeerde. Hij schrok van hun vraag, en vroeg den schriftgeleerden, waar de Christus geboren zou worden. Zij antwoordden (denkend aan Micha 5:1): te Bethlehem. Daarop vroeg hij den wijzen naar den tijd, wanneer de ster was verschenen en beval hij hun naar Bethlehem te gaan. Als zij het kindeke zouden gevonden hebben moesten zij hem dit berichten, dan zou hij ook komen en het aanbidden.

De wijzen vertrokken hierop. En zie, de ster, welke zij in het Oosten gezien hadden, ging hun voor naar Bethlehem, totdat zij stond boven de plaats, waar het kindeke was. Daar knielden de wijzen voor Jezus neer en brachten zij hem geschenken: goud, wierook en myrre. Daarna keerden zij langs een anderen weg terug naar hun land, want God beval hun dit in den droom.

Ook Jozef ontving van den Heere in den droom een bevel. Met Maria en het kindeke moest hij vluchten naar Egypte, omdat Herodes Jezus zocht te dooden.

Sluiten