Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen de koning n. 1. bemerkte, dat hij door de wijzen bedrogen was, werd hij toornig. Hij zond daarop knechten naar Bethleheii\ # en liet daar alle jongetjes van 2 jaren en daaronder ombrengen. Zoo meende hij ook den geboren koning der Joden te dooden. God had echter gewaakt voor het leven van Zijn zoon en Herodes' list verijdeld.

Na Herodes' dood keerden Jozef en Maria terug en woonden te Nazareth.

Wat gebeurde met Jezus op den 8sten dag?

"Wat geschiedde op den 40sten dag?

Welk offer brachten Jozef en Maria?

Wie nam het kind Jezus in zijne armen en wat zeide hij ?

Welke vrouw beleed Jezus als den Verlosser?

Welke vreemdelingen kwamen om Jezus te aanbidden?

Wie hoorde door hen van Jezus en wat beval hij ?

Hoe vonden de wijzen de plaats, waar Jezus was?

Waarom zijn de wijzen niet teruggegaan naar Herodes?

Welk bevel ontvingen Jozef en Maria?

Wat deed Herodes, toen de wijzen niet terugkwamen?

Tekst: Galaten 4:4, 5.

Leeren: Psalm 86 : 5; Gezang 48 : 2, 3.

Les 4. De 12-jarige Jezus. Johannes de Dooper.

Lucas 2:41—52; Mattheus 3 : 1—12; Marcus 6:14—29.

Jozef en Maria waren gewoon, gelijk alle Israëlieten, één maal 'sjaars, op het Paaschfeest, naar Jerusalem te gaan. Toen Jezus 12 jaar was ging hij voor het eerst met zijne ouders mede; want, geen jongere kinderen mochten in den tempel komen. Na het feest keerden Jozef en Maria huiswaarts. Jezus echter bleef achter. Zijne ouders meenden evenwel, dat hij met het gezelschap reeds vooruit was. Maar, toen zij hem daar vruchteloos zochten, werden zij ongerust en keerden terug naar Jerusalem. Daar vonden zij hem in den tempel, zittende in het midden der leeraren, hen hoorende en ondervragende. En allen verwonderden zich over zijn verstand en zijne antwoorden. Toen zeide Maria

Sluiten