Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Wat zeide Maria en wat antwoordde Jezus?

Wat staat van Jezus' leven te Nazareth getuigd?

"Welke was de inhoud van Johannes' prediking?

Waarom heet hij Johannes de Dooper?

Hoe was Johannes gekleed en waarmede voedde hij zich?

Wien bestrafte Johannes ook en waarom ?

Wie haatte hem daarom ?

Hoe is Johannes gestorven?

Tekst: Johannes 3 : 30.

Leeren: Psalm 84 : 1; Gezang 62 : 1.

Les. 5. Jezus' doop en verzoeking.

Mattheus 3 : 1—4 : 11.

Toen Jezus 30 jaar oud was trad hij openlijk op als de door God gezonden Verlosser. Johannes de Dooper was toen nog werkzaam bij den Jordaan en de eerste daad des Heilands was naar Johannes te gaan om door hem te worden gedoopt.

Toen de Heere dit hegeerde weigerde Johannes eerst en zeide: «Mij is noodig van U gedoopt te worden." Want hij gevoelde, dat Jezus ver boven hem stond. Bovendien meende hij, dat voor den zondeloozen Jezus de Doop der bekeering niet noodig was. De Heere Jezus echter bleef aanhouden en Johannes doopte hem. Toen na den Doop de Heiland uit het water opklom, werden de hemelen geopend en zag Johannes den Heiligen Geest nederdalen gelijk eene duif en op Jezus komen. En eene stem uit de hemelen sprak: „Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in welken Ik mijn welbehagen heb."

Nadat Jezus gedoopt was werd Hij door den II. Geest weggeleid in de woestijn. In de eenzaamheid, biddend en vastend, bereidde Hij zich voor het werk, dat Hem wachtte. Als Hij daar 40 dagen en nachten had vertoefd, hongerde Hem ten laatste. Toen kwam de duivel tot Hem en verzocht hem, zeggende: „Indien gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze steenen brooden worden." Maar, de Heere

Sluiten