Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods, dat de zonde der wereld weg neemt." Den volgenden dag deed hij hetzelfde en dit had ten gevolge, dat twee discipelen van den Dooper, Johannes en Andreas den Heiland volgden. Andreas vond op zijn beurt zijn broeder Simon en leidde dezen tot Jezus. En Jezus noemde hem Cefas of Petrus (rotsman). Des anderen daags riep Jezus nog Filippus en zeide tot hem: volg mij. Aanstonds gehoorzaamde ook deze Jezus' woord. Nu had Pilippus een goeden vriend Nathanael en waar hij zelf Jezus had leeren kennen, wilde hij gaarne, dat ook Nathanael Jezus' discipel zou] worden. Pilippus ging dan ook tot hem en riep vol blijdschap hem toe: Wij hebben den door God gezonden Verlosser gevonden: Jezus van Nazareth. Maar, Nathanael wilde niet gelooven, dat de Messias uit zulk een veracht plaatsje als Nazareth zou voortkomen. Smadelijk riep hij uit: „Kan uit Nazareth iets goeds zijn!" Filippus echter antwoordde: „Kom en zie." Toen Jezus 'nu Nathanael tot zich zag naderen zeide hij van hem: „Zie waarlijk een Israëliet, in wien geen bedrog is." Verwonderd vroeg Nathanael daarop: „Vanwaar kent Gij mij?" Hierop openbaarde de Heere hem, dat Hij hem ook in 't verborgene gezien en gekend had en Nathanael geloofde en volgde Jezus.

Met deze discipelen werd de Heere genoodigd op een bruiloft te Kana in Galilea. Ook Maria, de moeder van Jezus, was aldaar. Nu gebeurde het, dat tijdens het feest de wijn begon op te raken. Aanstonds als Maria dit bemerkte, zeide zij het aan Jezus, hopend, dat hij wel hulp zou verschaffen. Maar hij antwoordde, dat zijne ure om te helpen nog niet was gekomen. Toch ging Maria naar de knechten en zeide, dat zij moesten doen al wat Jezus hun zeggen zou. Nu stonden er in het huis van Jezus' gastheer, evenals in elke joodsche woning, steenen watervaten, welke dienst deden bij de voetwassching. Niet lang daarna beval de Heere Jezus den knechten deze met water te vullen. Vervolgens zeide Hij tot hen: „Schept nu en draagt het tot den hofmeester." En zij deden aldus. Toen nu do hofmeester het ontving was het wijn geworden zoo edel van smaak, dat hij den anderen wijn ver overtrof. — Dit was het eerste wonder, dat Jezus deed.

Sluiten