Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Les 7» De Tempelreiniging. Nicodemus. De Samaritaansche vrouw.

Johannes 2 : 13—4 : 42.

Yan Kana ging Jezus naar Jerusalem om liet paaschfeest te vieren. Daar vond hij den voorhof des tempels vol kooplieden, die offerdieren verkochten en vreemd geld omwisselden in joodsche munt voor de tempelbelasting. Deze ontheiliging van Gods Huis ontroerde den Heiland. Daarom maakte hij een geesel van touwtjes en verdreef de kooplieden zeggende: „Maakt niet het huis mijns Yaders tot een huis van koophandel." De discipelen gedachten hierbij, dat er geschreven stond met het oog op den Messias: „De ijver van uw Huis heeft mij v.erslonden." Ook geloofden velen in Hem om de teekenen, welke Hij deed. Israëls oudsten echter ergerden zich over deze daad, want Jezus trad hierdoor op als de Messias, die den ' vervallen dienst van God kwam herstellen, en reeds nu kozen zij tegen Hem.

Een hunner, Nicodemus, voelde zich evenwel tot Jezus aangetrokken. Openlijk durfde hij dit wel niet bekennen, maar 'snachts kwam hij tot hem. Toen hield de Heiland met hem een lang gesprek over de wedergeboorte en zeide hij hem, dat niet slechts eene uitwendige verandering, maar eene inwendige vernieuwing (wedergeboorte) noodig is tot zaligheid. „Indien iemand niet wederom geboren wordt kan hij het koninkrijk Gods niet ingaan." Na dit gesprek bleef Nicodemus Jezus aanhangen. Hij was het, die later met Jozef van Arimathea Jezus' lichaam begroef.

Jezus onderwees dus Nicodemus in een afzonderlijk gesprek. Zoo deed hij ook eens eene Samaritaansche vrouw, welke hij ontmoette op zijn terugreis naar Galilea. Nabij de stad Sichar zat Jezus bij eene put, terwijl de discipelen naar de stad waren om brood te koopen. Toen kwam daar eene vrouw om water te putten. Jezus vroeg haar hem wat te drinken te geven. Dit verwonderde haar zeer, want de Samaritanen en Joden haatten elkander zóo, dat zij elkander nooit iets vroegen. Zij zeide dit dan ook aan den Heiland, maar Jezus antwoordde, dat als zij wist wie hij was, zij van hem levend water begeeren zou. De vrouw begreep dit niet. Toen sprak Jezus over wat anders en liet haar

Sluiten