Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Les 24. In Gethsemané.

Mattheus 26 : 36—56; Marcus 14 : 32—53; Lukas 22 : 39—53 ; Johannes 18 : 1—13.

Toen. Jezus den hof Gethsemané aan den voet van den Olijfberg had bereikt, liet hij bij den ingang 8 discipelen achter. Slechts Petrus, Jacobus en Johannes nam hij met zich.

Olijfboomen in den hof Gethsemané.

Daarna begon hij droevig en zeer beangst te worden enzeide: „Mijne ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met mij'." Alleen ging hij vervolgens een klein eind verder, wierp zich ter aarde en bad: „Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbijgaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt." Hierna keerde hij tot het ,i-tal teiug. Hij vond hen slapende, maar wekte hen met de woorden: „Kunt gij dan niet één uur met mij waken ? W aakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak". Vervolgens ging hij weer weg en bad onder zóó zwaren zielestrijd, dat zijn zweet werd als groote druppelen

Sluiten