Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met woorden, beschuldigden zij hem van Godslastering! A rijmoedig verdedigde Stefanus zich en gaf hij rekenschap van zijn geloof. Maar , men hoorde hem niet, doch sleurde hem buiten de stad en steenigde hem. Stefanus stierf, evenals dé Heiland, biddend voor zijne moordenaren.

Wie was in Judas' plaats als apostel gekozen?

Wat weet gij van den innerlijken toestand der gemeente?

"Welk wonder deden Petrus en Johannes?

"Wat zeide Petrus voor den Raad?

Hoe heetten de 2 gemeenteleden, die logen?

Welke straf trof hen?

Ondervonden de apostelen ook, dat de Heere hen bewaarde ï

Wie was Stefanus?

Waarvan beschuldigde men hem en wat deed men hem i

Hoe stierf Stefanus?

Tekst: Filippenzen 1:21.

Leeren: Psalm 37 : 19; Gezang 187 : 1.

Les 32. De arbeid buiten Jerusalem. Petrus.

Handelingen 8; 9:31—10:48; 11.

De vijandschap der Joden verdreef vele christenen uit Jerusalem. Zij verspreidden zich naar alle zijden en daardoor werd het Evangelie in steeds wijderen kring bekend. Ook hier werd dus wat de menschen ten kwade dachten door God ten goede beschikt. Onder degenen, die Jerusalem verlieten was ook de diaken Filippus. Deze ging naar Samaria. Daar predikte hij en deed hij vele teekenen. Zeer velen kwamen, als gevolg daarvan, tot het geloof in Jezus. Toen Petrus en Johannes dit hoorden, gingen ook zij naar Samaria. Ook hun arbeid droeg vrucht en op hun gebed ontvingen de geloovigen te Samaria den Heiligen Geest.

Ook buiten Samaria werkte Filippus. Zoo ontving hij eens van God bevel naar een eenzamen weg te gaan, tusschen Jerusalem en Gaza. Daar zag hij een reiswagen, op welken gezeten was een aanzienlijk man, kamerheer van Candace, de koningin der

Sluiten