Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Les I. De geboorte van iohannes den Dooper. Aankondiging van Jezus' geboorte.

Lucas 1.

Reeds in het Paradijs had God beloofd een Verlosser te zullen zenden uit de macht en van de straf der zonde. Door de profeten was dit telkens herhaald en ook gezegd, dat de Verlosser zou worden voorafgegaan door een heraut, een wegbereider.

Toen nu de komst van den Heiland naderde verscheen de engel Gabriël aan een vromen priester Zacharias, terwijl deze in den tempel offerde. Bij het zien van den engel ontstelde Zacharias; maar Gabriel sprak: „Vrees niet, want uw gebed is verhoord en uwe vrouw Elisabet zal u een zoon baren en gij zult zijnen naam heeten Johannes." Ook zeide hij, dat deze Johannes de wegbereider zou zijn voor den Heiland.

Zacharias durfde dezen boodschap eerst niet gelooven, want hij en zijne vrouw waren oud en kinderloos. Daarom vroeg hij een teeken. Het werd hem gegeven; maar tegelijk werd hij er door voor zijn ongeloof gestraft, want hij zou stom zijn tot na de geboorte van den beloofden zoon. En terstond begaf hem de spraak.

Toen nu het kind was geboren en op den 8sten dag werd besneden, wilden de verwanten het Zacharias noemen evenals zijn vader. Maar Elisabet zeide, dat het Johannes moest heeten en Zacharias schreef: „Johannes is zijn naam." Op hetzelfde oogenblik week Zacharias' stomheid en sprak hij, God lovende. En allen, die dit hoorden, verwonderden zich en zeiden: „Wat zal toch dit kindeke wezen"?

Een half jaar na zijn bezoek aan Zacharias verscheen de engel Gabriël aan Maria, eene godvreezende maagd, die te Nazareth woonde en ondertrouwd was met Jozef, den timmerman. Haar ontmoette hij met de woorden: „Wees ge-

Sluiten