Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen een welbehagen!" Daarna gingen de engelen heen, maar ook de herders bleven niet bij hunne kudde. Zij spoedden zich naar Bethlehem om te zien wat geschied was en vonden daar alles, juist zooals tot hen was gesproken. Toen maakten zij alom bekend, wat hun van dit kindeke was gezegd. En allen, die het hoorden verwonderden zich, maar Maria bewaarde deze woorden in haar hart. En de herders keerden weder naar hun kudde, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden.

Welke plaats hadden de profeten genoemd als Jezus' geboorteplaats ?

Waar woonde Maria?

Hoe kwam het, dat Maria naar Bethlehem reisde?

Was er in don nacht der geboorte uiterlijk veel te zien van Jezus' heerlijkheid?

Aan wie werd Jezus' geboorte het eerst bekend gemaakt?

Wat zeide de engel?

Wat zongen de engelen?

Wat deden de herders dadelijk na de boodschap der engelen?

Wat deden de menschen te Bethlehem en wat deed Maria op het woord der herders ?

Tekst: 2 Corinthen 8 : 9.

Leeren: Lofzang van Zacharias:l; Gezang 117.

Les 3. Oe voorstelling in den tempel. De Wijzen uit het Oosten. De vlucht naar Egypte.

Lucas 2:21—38 j Mattheus 2.

Op den 8s'en dag ontving elke israëlietische zoon in de besnijdenis het teeken, dat hij behoorde tot het volk, met hetwelk God een verbond had gesloten. Ook Jezus werd

Sluiten