Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Simon en leidde hem tot Jezus. En Jezus noemde hem Cefas of Petrus (rotsman). Des anderen daags riep Jezus nog Filippus en zeide tot hem: volg mij. Filippus volgde hem en wilde ook zijn vriend Nathanael tot Jezus brengen. Maar Nathanael wilde eerst niet gelooven, dat Jezus van Nazareth de Messias, de beloofde Verlosser, was. Toen Nathanael echter in 's Heeren tegenwoordigheid kwam, begroette Jezus hem met de woorden: „Zie waarlijk een Israëliet, in wien geen bedrog is." Verwonderd vroeg Nathanael: „Vanwaar kent Gij mij?" Toen openbaarde de Heere hem, dat Hij hem ook in 't verborgene gezien en gekend had en Nathanael geloofde en volgde Jezus.

Met deze discipelen werd de Heere genoodigd op een bruiloft te Kana in Galilea. Ook Maria, de moeder van Jezus, was aldaar. Tijdens het feest begon nu de wijn op te raken. Dit bemerkte Maria en zij zeide het aan Jezus, met de hoop, dat hij wel hulp zou verschaffen. Maar hij antwoordde, dat zijne ure om te helpen nog niet was gekomen. Toch ging Maria naar de knechten en zeide, dat zij moesten doen al wat Jezus hun zou zeggen. Nu stonden er in het huis van Jezus' gastheer, evenals in elke joodsche woning, 6 steenen watervaten, welke dienst deden bij de voetwassching. Na korten tijd beval nu de Heere Jezus aan de knechten deze met water te vullen. Vervolgens zeide Hij tot hen: „Schept nu en draagt het tot den hofmeester." Toen deze het ontving was het wijn geworden. — Dit was het eerste wonder dat Jezus deed.

Waarheen ging Jezus na de verzoeking?

Met welke woorden wees Johannes op hem?

Welke discipelen van Johannes volgden Jezus?

Wien bracht Andreas tot Jezus en hoe noemde Jezus dezen nieuwen discipel ?

Sluiten