Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeide tot den kranke: „Mensch, uwe zonden zijn u vergeven." De Farizeeën en Schriftgeleerden ergerden zich, omdat Jezus de zonde vergaf. Doch hij toonde hun, dat degene, die macht heeft zieken te genezen, ook de zonde vergeven kan. Daarop gebood hij den kranke op te staan en — hij was genezen.

In wiens schuit ging Jezus om te prediken?

Wat beval de Heere aan Petrus en wat zeide deze?

Hoe werd Petrus' gehoorzaamheid bekroond?

"Wat deed Petrus na de wonderbare vangst?

Wat beloofde Jezus en wie verlieten alles om hem te volgen?

Wie genas de Heere te Kapernaüm ?

Hoe toonden eenige mannen hun geloof?

Wat zeide de Heere tot den kranke?

Tekst: Filippensen 3:8.

Leeren: Psalm 32 : 1; Gezang 43 : 2.

Les 10. Bethesda. De 12 apostelen.

Johannes 5. Lukas 6 : 1—16.

Zijn macht tot genezing heeft de Heere niet slechts in Galilea maar ook • in Judea, zelfs in Jeruzalem getoond, opdat er geene verontschuldiging zou zijn voor het ongeloof van Israëls oudsten.

Zoo bezocht de Heere eens, toen hij te Jerusalem vertoefde het badwater Bethesda, dat nabij de Schaapspoort was. Rondom dat water waren 5 zalen gebouwd, die tal van zieken herbergden. Want, op zekeren tijd daalde een engel neer en beroerde dat water en wie dan het eerst daarna in het water kwam werd genezen, welke ziekte hij ook had.

Sluiten