Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe lang was de man ziek, dien Jezus opzocht? Wat vroeg de Heere hem en wat beval Hij hem? Waarom berispten Israëls oudsten den genezene? Wat zeide de Heere omtrent den Sabbat ? Hoe heetten de 12 apostelen?

Tekst: Colossensen 3:17. Leeren: Psalm 146:6; Gezang 107:6.

Les II. De Bergrede. De gelijkenis van den Zaaier

Mattheus 5—7. Mattlieus 13 : 1—23.

Behalve door zijne daden leerde de Heiland ook dikwijls door woorden, door zijne prediking. Zoo sprak hij eens eene lange rede uit op een berg in Galilea (daarom bergrede genoemd). Daarin sprak hij over zijn koninkrijk en noemde hij de kenteekenen zijner onderdanen. Die deze kenteekenen vertoonden prees hij zalig. Ook noemde hij zijne discipelen: het zout der aarde en het licht der wereld en vermaande hij hen te wandelen overeenkomstig Gods wet. Verder onderwees hij hen omtrent het gebed. Hij zeide: „Gij dan bidt aldus: „OnzeVader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede gelijk in den hemel alzoo ook op de aarde; geef ons heden ons dagelijksch brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze; want uw is het Koninkrijk en de kracht en "de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen,"

Dikwijls bediende de Heeré zich ook van gelijkenissen. Dit zijn kleine verhalen, die niet werkelijk gebeurd zijn, maar de eene of andere waarheid duidelijk maken.

Sluiten