Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat wilt Gij dat ik doen zal?" Toen ontving hij bevel naar de stad te gaan. Daar zou het hem worden gezegd. Als Saulus nu opstond was hij blind, zoodat hij bij de hand moest worden geleid. Zoo bleef hij 3 dagen. Toen zond de Heere tot hem een discipel Ananias. Deze opende hem de oogen. En Paulus werd vervuld met den Heiligen Geest en terstond begon hij Jezus te prediken in de synagoge.

De Joden zochten hem toen te dooden, maar hij ontkwam in eene mand over de muur. Hij ging nu naar Arabië, waar hij 3 jaren bleef. Toen reisde hij naar Jerusalem. De discipelen aldaar vertrouwden hem eerst niet, maar op voorspraak van zekeren Barnabas namen zij hem aan. Vervolgens ging hij naar zijne geboorteplaats Tarsen. Daar zocht hem na korten tijd Barnabas op en deze nam hem mede naar Antiochië. Een jaar lang predikten zij daar samen. En de Heere zegende hen, zoodat er een groote christelijke gemeente ontstond. Daar, te Antiochië, werden de discipelen het eerst christenen genaamd.

Van Antiochië uit heeft Paulus 3 groote reizen gemaakt om het Evangelie te verkondigen. De eerste reis maakte hij met Barnabas en diens neef Johannes Marcus. Eerst ging hij naar Cyprus. Daarna reisde hij door Klein-Azië, waar hij te Lystre een kreupele genas. Men hield hem en Barnabas hierom voor goden en wilde hun offeren. Paulus belette dit echter en zeide, dat zij gewone menschen waren. Vijandige joden wisten toen het volk tegen hen op te zetten, zoodat men Paulus steenigde en voor dood liet liggen. Ook elders ondervond Paulus veel vijandschap. Maar ook geloofden velen door zijn woord in den Heere Jezus. Na vele plaatsen bezocht te hebben keerde hij naar Antiochië terug.

Welke vijand van Jezus was tegenwoordig bij Stefanus' dood?

Waarheen zond men Paulus en met welk doel?

Sluiten