Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

(Vervolg).

Groep VI. Zangers.

a. Familie der Sluipers (TroglodytidaeJ.

Deze familie wordt dikwijls in de onmiddellijke nabijheid van die der Boomkruipers (GerthidaeJ geplaatst en door sommige schrijvers zelfs daarmede vereenigd. Het komt mij echter beter voor, beide typen gescheiden te houden; daar intusschen op Java geen echte Boomkruipers gevonden zijn, is dit punt voor de hier te behandelen zaak van ondergeschikt belang, temeer, daar ook de familie der Troglodytidae hier slechts door ééne soort wordt vertegenwoordigd, die bovendien niet algemeen is. Het is Pneupyga rufa, Sharpe, een klein vogeltje, dat in de bergstreken voorkomt en zich kenmerkt door het bezit van een rudimentairen staart. Deze staart bestaat uit zes zeer korte veertjes (14 m.M.), die onmiddellijk naast elkander staan, zoodat men zou kunnen denken, slechts één veertje vóór zich te hebben en voorts uit twee paar kleine veertjes, in eene andere richting ingeplant en wel zoodanig, dat ze met de eerste bijna een rechten hoek maken. Het vogeltje is 13.5 c.M. lang, rosachtig geelbruin van kleur, met lichte stippen aan de uiteinden der veeren op de bovenzijde. Zijn voedsel schijnt zoowel van plantaardigen als van dierlijken aard te zijn.

b. Familie der Zangers (SylviidaeJ.

De Zangers in engeren zin, dikwijls ook met den naam van Rietzangers of Calamodytidae aangeduid, leveren een aanzienlijk en opvallend bestanddeel van de vogelwereld onzer naaste omgeving, al ware het alleen door den priendjak, wiens vroolijk

Sluiten