Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordigd en ook in Engelsch-Indië nog rijk aan soorten, komt op Java slechts één enkele vorm voor, terwijl van dezen nog verhaald wordt, dat hij hier in de achttiende eeuw zou zijn ingevoerd. Zoo zegt o.a. Schlegel in zijne „Vogels van Nederland", waar hij de Ringmusch bespreekt: „een paar werd in de vorige eeuw naar Batavia overgebracht, waar zich haar nakroost aanzienlijk vermeerderd en hare zeden gewijzigd heeft, aangezien deze overzeesche kolonisten zich bij voorkeur bij de menschelijke woningen ophouden, bij het nestelen aan geen jaargetijde zich binden en bij ieder broedsel slechts twee eieren leggen." Voor ieder, die met de levenswijze van de Europeesche Ringmusch bekend is, klinkt dit verhaal niet zeer waarschijnlijk en aannemelijker is, hetgeen Vorderman zegt: „De Aziatische variëteit van dezen vogel, die van de Europeesche slechts door een klein verschil in lengtemaat onderscheiden is, wordt aangetroffen oostwaarts van de golf van Bengalen tot in het Maleische gebied en verder in China, Japan, Formosa en de Philippijnen (Blyth). In den Catalogue of Mammals and Birds of Burma wordt van deze musch gesproken als the common house-sparrow, waaruit het besluit moet worden getrokken, dat zij, in tegenstelling met de Hollandsche Ringmusch, zich in en om de woningen ophoudt, evenals zulks op Java het geval is. Berust de bewering, dat de Ringmusschen hier ingevoerd zijn, op waarheid, dan is het waarschijnlijker, aan te nemen, dat onze voorouders de geïmporteerde individuen uit Japan of Formosa hebben aangebracht, dan dat een Hollandsch scheepskapitein Europeesche musschen in vrijheid zou hebben gelaten, die daarop eene geheel van hunne vroegere gewoonte afwijkende levenswijze zouden gevolgd hebben." (Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XLII. pag. 82).

Het komt mij wel waarschijnlijk voor, dat de Ringmusschen op Java ingevoerd zijn, gelijk zulks ook ter Oostkust van Sumatra het geval is, waar hunne importatie eerst van een twintigtal jaren geleden dateert. Hun ontbreken in eene dergelijke, tusschenliggende landstreek zou anders moeielijk te verklaren zijn.

Medtd. D v. L. VII. 2

Sluiten