Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij opnieuw, hoe voorzichtig men moet zijn bij de beoordeeling van de oeconomische beteekenis van eene vogelsoort. Want toen ik hem pas in mijn bezit had, werden van naburige sawah's allerlei diersoorten gehaald om hem te voeden, evenwel zonderhet minste gevolg. Yischjes, krabbetjes, schaaldiertjes, niets van dit alles was van zijn gading, totdat eindelijk bij eene nieuwe bezending eenige jonge kikkers waren. Deze werden onmiddellijk door het uitgehongerde dier opgepikt, met een paar vinnige bewegingen tegen den bodem van de kooi geslagen en ingeslikt en sedert heeft het dier, met terzijdestelling van al het andere, nooit iets anders dan deze kikkersoort willen nuttigen.

Het is mogelijk, maar niet waarschijnlijk, dat wij hier met eene idiosyncratische voorliefde voor een bepaald gerecht te doen hadden, maar in allen gevalle bewijst het medegedeelde, dat men maar niet zonder meer voor al die reigerachtige vogels eene zelfde levenswijze en voedselkeuze mag aannemen. Naar alle waarschijnlijkheid is ook hier veel specialiseering te vinden en acht ik het zeer wenschelijk, dat, meer dan mij tot dusverre mogelijk was, van elke soort een groot aantal magen op hun inhoud worde onderzocht.

De mededeeling van Blanford in zijn Birds of India — trouwens het eenige, dat in de literatuur over de levenswijze van dezen vogel te vinden was-luidt: „It is a bird of nocturnal habits, roosting on trees in the day, and feeding at night on fish, crabs, worms etc." Zij mag niet zonder nadere kritiek worden aanvaard, want het eenige exemplaar, dat ik in het wild waarnam, wandelde tegen den middag met zeer levendige bewegingen in het kreupelhout nabij een waterplas, terwijl ik, wat het voedsel betreft, mijne ondervinding hierboven mededeelde.

De bek is bij gorsacliius aanmerkelijk korter dan bij de andere, ïeeds besproken reigers; de groef in den bovensnavel is breed en diep en de neusgaten zijn groot en geheel onbedekt. Aangaande de pooten valt nog op te merken, dat de nagel van den middenteen aan de binnenzijde kamvormig is ingesneden. Bij oude exemplaren is deze kam zelfs eenigszins van den eigenlijken nagel gescheiden.

Sluiten