Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de oeconomische beteekenis der reeds besproken en nog te bespreken reigeracbtige vogels. Hel groote aantal dezer dieren, dat op Java gedurende een grooter of kleiner deel van het jaar voorkomt, hunne vrij aanzienlijke afmetingen en hun, over het algemeen tamelijk vraatzuchtig karakter wijzen er op, dat zij noodzakelijkerwijze een groote rol moeten spelen in de huishouding der natuur, in het bijzonder in sawah- en waterrijke streken.

In hoeverre die rol nuttig en in hoeverre zij schadelijk is, in hoeverre het nuttige het schadelijke overtreft of omgekeerd, zijn vragen, die slechts door een nauwgezet onderzoek voor elke soort afzonderlijk kunnen worden beantwoord. Maar bij een dergelijk onderzoek zal het ongetwijfeld tevens blijken, dat ook hier weder geen algemeene regel is te geven. Dat de reigerachtige vogels schadelijk zijn voor de visscherijen der binnenwateren, valt evenmin te ontkennen als het nut, dat zij bijv. op sawah's stichten door het verdelgen van krabbetjes en dergelijk gedierte, dat de galangans beschadigt en den bodem te veel doorwoelt. Dezelfde vogelsoort, die hier nuttig is, kan ginds schadelijk zijn en het ware even onvoorzichtig, haar in de algemeene bescherming aan te bevelen, als haar onder de besliste vijanden van een of ander bedrijf te rangschikken. Waar bijv. Vorderman zegt van de straks te noemen Ibis melanocephala: „het schijnt een van de nuttigste watervogels te zijn, daar ik de kolossale maag niet alleen met kleine krabben, doch ook met insectenschilden en een negental vrij groote duizendpooten gevuld vond", achten wij deze gevolgtrekking onvoldoende gemotiveerd. Want naar alle waarschijnlijkheid waren deze insectenschilden afkomstig van waterkevers, die zelf weder veelal van kleinere insecten en larven leven en die dus eer nuttig dan schadelijk mogen worden geacht, terwijl duizendpooten, zij mogen het den mensch door hun beten wel eens lastig of onaangenaam maken, in geenen deele zonder meer tot de schadelijke dieren mogen worden gerekend.

b. Familie der Ibissen (Ibidae).

De zooeven genoemde Ibis melanocephala, Lath. nauw verwant aan den bekenden Egyptischen vogel en de evenmin algemeene

Sluiten