Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerendeels naakte huid van den hals is geel, doch aan het ondereinde vuil violet. Dezelfde kleur bezit het gelaat. Op laatstgenoemde lichaamsdeelen komen hier en daar spaarzame, zwarte, harige veeren voor. Op het achterhoofd zijn deze veeren het dichtst opeengehoopt, waardoor zij gelijkenis hebben met een buudel haren.

Bek en naakte beenplaat van den kop geel; op de basis van den snavelrug treft men bovendien paarse tinten aan. Iris wit. Pooten zwartachtig. Totale lengte, met inbegrip der naar achteren uitgestrekte pooten 147 c.M.

Terwijl de bango tamelijk algemeen is, komt de grootere Leptoptilus dubius, Gmel. vrij zeldzaam op Java voor. Behalve door hare meerdere grootte is deze soort gekenmerkt door het bezit van een kropzak, die zich onder aan het naakte gedeelte van den hals bevindt. De bundel van haarvormige veeren op het achterhoofd ontbreekt nagenoeg geheel. Het is merkwaardig, dat deze soort, die in Engelsch-Indië zeer algemeen is, zich in levenswijze bij de gieren aansluit en grootendeels van allerlei afval en doode dieren leeft. De bango daarentegen vertoont wel is waar in gevangenschap weinig kieskeurigheid in zijn voedsel en werkt ook de vreemdsoortigste voorwerpen naar binnen, leeft in den vrijen staat echter geheel op de wijze van andere reigerachtige vogels.

De vierde en laatste Ooievaar van Java is Tantalus cinereus Raffles, waarvoor Yobdeeman den maleischen naam walangkada opgeeft. Hij is afgebeeld in Fig. 35 en bewoont moerassige laaglanden en rivieroevers.

Groep B. Snipvogels.

Deze eveneens vormenrijke groep is onder meer gekenmerkt door de achterwaartsche plaatsing der oogen, die aan den kop een zeer bijzonder en gemakkelijk kenbaar voorkomen geeft. De kleine achterteen is hooger geplaatst dan de overige teenen en de puntige vleugels reiken meestal over den korten, gewoonlijk afgeronden staart. In tegenstelling met de Reigervogels nestelen zij op den grond of dicht daarbij. Zij houden zich voor het meerendeel in waterrijke streken op.

Sluiten