Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

satan, staat ons in den strijd ter zijde. Als wij aan haar hand den levensweg bewandelen, zullen wij niet vallen in den afgrond; als wij ons oog vestigen op die lichtende Ster, dan zal het huikje onzer ziel niet stuk slaan op de klippen der wereldzee. Wij moeten derhalve Maria vereeren, maar bijzonder vereeren als „de Onbevlekte Ontvangenis", want Zij stelt er prijs op onder dien glorievollen naam vereerd te worden. Dit blijkt uit de ontelbare gunsten te Lourdes door haar voorspraak verkregen. Vooral in de bekoringen moeten wij tot de Onbevlekte Moeder onze toevlucht nemen. Nimmer mogen wij verzuimen eiken morgen en eiken avond driemaal het Wees gegroet ter eere van haar Onbevlekte Ontvangenis te bidden. Die kleine, gemakkelijke en schijnbaar zoo geringe devotie verwierf ontelbaren de volharding in de deugd, ontelbaren ook, die jaren lang in de grootste zonden leefden, de ware bekeering en de eeuwige zaligheid. Moge vooral in het doodsuur haar liefelijke beeltenis ons met zoet vertrouwen bezielen, moge de standvastige godsvrucht tot Haar ons het geluk verwerven met de Zaligen eeuwig te mogen zingen: „Moeder, Onbevlekt zijt Gij"!

77. Welke zijn de gevolgen der erfzonde?

De gevolgen der erfzonde zijn:

1. het verlies van de heiligmakende genade en het recht op den hemel;

2. de verduistering van het verstand;

3. de geneigdheid tot het kwaad;

4. al de ellenden des levens en eindelijk de dood.

1°. Het verlies van de heiligmakende genade en het recht op den hemel. Indien Adam niet gezondigd had, zouden alle menschen door hun afstamming van Adam de heiligmakende genade hebben geërfd; door Adams zonde ging integendeel die goddelijke erfschat verloren. Door de heiligmakende genade is de mensch kind Gods, erfgenaam der hemelsche goederen, met het verlies der heiligmakende genade ging ook het recht op den hemel verloren. Indien God zich over den mensch niet ontfermd had, zou de hemel voor den mensch eeuwig gesloten zijn gebleven. Had de mensch het

Sluiten