Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het kruisoffer ontvingen reeds de eerste menschengeslachten de bovennatuurlijke genaden, welke zij noodig hadden ter bereiking van de bovennatuurlijke zaligheid.

Reeds Adam en Eva, de eerste zondaars, waren ook door de genade van Christus de eerste boetelingen, en hebben hun zaligheid bewerkt1).

2°. God heeft den Verlosser eerst vele eeuwen later gezonden.

Waar menschelijke wijsheid het begin der tijden zou gekozen hebben, heeft de goddelijke wijsheid de volheid der tijden afgewacht.

„Het betaamde niet" — zegt de H. Thomas — „dat God aanstonds na den zondeval zou mensch worden. En wel 1°. om de natuur der menschelijke zonde, die in de hoovaardij haar oorsprong had. Om deze reden moest de mensch verlost worden op een wijze, dat hij in zijn vernedering

de behoefte aan een Verlosser zou erkennen Daarom

liet God hem eerst over aan zijn eigen vrijheid onder de natuurlijke zedenwet, opdat hij zoo de krachten zijner natuur zou leeren kennen. En toen hij tekort schoot, ontving hij de geschreven wet. Maar onder de geschreven wet verergerde de ziekte, niet door een gebrek der wet, maar der natuur. Zoo moest de mensch, in het bewustzijn zijner zwakheid, tot den Geneesheer roepen en de hulp der genade zoeken" 2).

De mensch kwam ten val door hoovaardij; door vernedering moest hij tot de opstanding worden voorbereid. Was de Zoon Gods aanstonds na den val van Adam mensch geworden, wellicht zouden de eerste menschen, door de ervaring nog niet van de ongeneeslijkheid der menschelijke ellende overtuigd, de weldaad der verlossing niet gewaardeerd, wellicht verworpen hebben. God wachtte de volheid der tijden af, en liet toe, dat de menschheid haar eigen gang ging. Weldra

) De H. Schrift getuigt van Adam, dat „de wijsheid hem uit zijn zonde gered heeft . Sap. X, 2. Dat hij zalig is geworden, leeren Irenaeus, Augustinus, Ambrosius, Hieronymus en anderen. In het Oosten worden Adam en Eva als Heiligen vereerd (Vacant, Dict. de Theol. cath. I, p. 378.) Een oude overlevering, waarvan reeds Origenes in de 3e eeuw gewaagt, (Tr. in Matth.) verhaalt, dat Adam op den Calvarieberg begraven ligt. De Grieken vieren de gedachtenis onzer eerste ouders den 19n December, en herdenken den 4n Febr. hun verbanning uit het Paradijs 2) 3. q. 1, a. 5.

Sluiten