Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, maar een nieuw priesterschap zal worden ingesteld, en een offerande, die op alle plaatsen der aarde wordt opgedragen: „Ik zal uit hen (uit de bekeerde heidenen) nemen tot priesters en levieten, zegt de Heer". Is. 21. „Geen welgevallen heb ik aan u (de Joden), zegt de Heer der heerscharen, en een offergave zal Ik niet aanvaarden uit uw hand. Want van den opgang der zon tot aan den ondergang is mijn naam groot onder de volkeren, en op alle plaats wordt geofferd en opgedragen aan mijn naam een reine offerande; want groot is mijn naam onder de volkeren, zegt de Heer der heerscharen". Malach. I, 10, 11. Niet alleen het joodsche priesterschap en de joodsche offers zullen verdwijnen, maar ook in den tempel zal de gruwel der verwoesting zijn en tot aan de verdelging en het einde zal de verwoesting voortduren {Dan. IX, 27). Dit nieuwe godsrijk zal van alle kanten worden aangevochten: „Waarom razen de heidenen en zinnen de volken op ijdelheid? Aangerukt zijn de koningen der aarde, en samengerot zijn de vorsten tegen den Heer en tegen zijn Gezalfde". Ps. II, 1, 2. Nooit evenwel wordt dit rijk overwonnen: „In die dagen nu dier rijken (toen het romeinsche rijk al de macht der vorige rijken in zich vereenigd had), zal de God des hemels een rijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal vernietigd worden, en zijn heerschappij zal aan geen ander volk gegeven worden; maar vergruizen en te niet doen zal het al die rijken, en zelf zal het staan in eeuwigheid". Dan. II, 44. De geschiedenis der Katholieke Kerk is in deze profetieën vooraf geschreven. Maar ook de voorzegging aangaande de verwerping der Joden is in vervulling gegaan (bl. 54). Niet alleen is Jeruzalem met zijn tempel verwoest, het oude Testament in het Nieuwe Verbond opgegaan, maar door de vermenging der stammen is de wederinvoering van het joodsch of levietisch priesterschap onmogelijk gemaakt. Met het verdwijnen van het priesterschap en de verwoesting van Jeruzalems tempel, die nimmer meer wordt opgebouwd, is ook de mogelijkheid der joodsche offers verdwenen.

Wij weten — zegt de Katechismus — dat Jezus Christus de beloofde Verlosser is hieruit, dat in Hem alles vervuld is, wat de Profeten van den beloofden Verlosser voorspeld hebben.

Sluiten