Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Priester in eeuwigheid, want Hij blijft in eeuwigheid (Hebr. VII, 24), zonder ooit zijn priesterlijke waardigheid te verliezen; priester in eeuwigheid, want Hij is voor allen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden (V, 9), en leeft altijd, om in den hemel zijn kruisoffer den hemelschen Vader aan te bieden en voor ons te bidden (VII, 25). Priester in eeuwigheid ook, omdat Hij tot de voleinding der eeuwen door de bediening zijner priesters op onbloedige wijze het offer van zijn H. Vleesch en Bloed of het H. Misoffer blijft opdragen.

Priester naar de wijze of gelijkenis van Melchisedech. Deze priester-koning was een voorafbeelding van Christus a. door zijn naam, want Melchisedech beteekent koning van rechtvaardigheid; b. door zijn zetelplaats, want hij was koning van Salem of koning des vredes; c. door de wijze, waarop hij door Mozes wordt voorgesteld, n. 1. „zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtslijst, noch begin van dagen, noch einde van leven hebbende". Hebr. VII, 3. Niet, dat Melchisedech dit alles niet gehad heeft, maar de H. Schrift bewaart over dit alles een geheimzinnig stilzwijgen, omdat Melchisedech moest verschijnen als voorafbeelding van Christus, die geen mensch tot vader, vóór zijn menschwording ook geen moeder, en, als God ook geen geslachtslijst had, eeuwig priester zonder opvolgers is.

d. Door zijn hooge waardigheid, waardoor hij hooger stond dan de stamvader van het joodsche volk, want Abraham gaf hem de tienden van zijn oorlogsbuit, en werd door hem gezegend {Hebr. VII, 1—10). Zoo was dan Melchisedech meer dan Abraham en de levietische priesters, en derhalve moet ook het priesterschap van Hem, die priester zijn zou naar de wijze van Melchisedech, voortreffelijker zijn dan het levietisch priesterschap, e. Door de algemeenheid van zijn priesterschap. Melchisedech was niet, gelijk Aaron, priester van een enkel volk, maar van alle volkeren, Joden en heidenen. Niet alleen de heiden, maar ook de aartsvader der Joden ontving zijn priesterzegen. Christus is de priester aller volkeren, die in Hem gezegend worden.

ƒ. De voornaamste reden evenwel, waarom Christus naar de wijze van Melchisedech priester is, moet gezocht worden

Sluiten