Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derhalve is Christus onze Heer, omdat Hij ons geschapen heeft; maar om die reden is ook onze Heer de Vader, onze Heer de H. Geest.

2°. Omdat Hij ons door zijn Bloed heeft vrijgekocht. Ook als mensch is Christus onze Heer, krachtens het verlossingswerk. Wij lagen in de slavernij des duivels, wij waren schuldig aan de eeuwige verwerping. Christus sterft voor ons aan het kruis, koopt ons vrij door zijn Bloed, wischt het doemvonnis uit, dat tegen ons was geschreven: „Gij zijt vrijgekocht, niet met vergankelijke dingen, met zilver of goud, maar met het dierbaar Bloed van Christus". I Peir. I, 18, 19. „Weet gij niet.... dat gij niet u zeiven toebehoort? Want gij zijt voor een grooten prijs gekocht". 1 Cor. VI, 19, 20. Wijl nu Christus leed en stierf, niet in de goddelijke, maar in de menschelijke natuur, die niet door den Vader, noch door den H. Geest is aangenomen, daarom moet het verlossingswerk niet alleen op bijzondere wijze aan Christus worden toegeschreven, maar is het zijn eigen werk. Christus is derhalve ook onze Heer, omdat Hij ons door zijn Bloed heeft vrijgekocht. En wijl nu zijn juk zoo zacht, zijn last zoo licht is (Mt. XI, 30), wordt Hij terecht Onze Lieve Heer genoemd.

Christus is de Koning, de Heer en Meester der wereld, en alle volken der aarde moeten zijn erfdeel zijn .Maar een geweldige tegenstander is tegen Hem opgestaan. De satan, die reeds in den hemel tegen God in opstand kwam, heeft den strijd naar deze zichtbare wereld overgebracht, en er is geen stad, geen dorp, geen huis, geen hart zelfs, waar die strijd niet gevoerd wordt. Tegenover het kruis, den standaard van Jezus Christus, heeft de satan zijn standaard geplant. Tegenover de wapenleuze van Jezus Christus: „Nederigheid, zelfverloochening, onthechting van het aardsche, versterving", klinkt satans wapenkreet: „Hoovaardij, zelfverheffing, rijkdom, zingenot, vermaken"! In zijn gelederen strijden de booze geesten, wier boosheid hun tweede natuur werd; strijden de goddeloozen, strijden de slaven der dierlijke hartstochten. De keurbende dier helsche scharen zijn in den strijd onzer dagen zij, die door het schrijven en verspreiden van goddelooze en zedelooze boeken, dagbladen, tooneelstukken, het geloof en de

Sluiten