Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hemelschen Vader gebracht, was van oneindige waarde. Gezalfd tot hoogepriester, biedt Hij zich zeiven aan tot slachtoffer voor de zonden der wereld, en bidt Hij zijn alvermogend gebed, om Gods barmhartigheid over de zondaars af te smeeken. Maar het begin van zijn menschelijk leven is ook het begin van zijn lijdensweg. Zijn ziel doorschouwde het verleden, het heden en de toekomst. Hij zag zich beladen met al de zonden der wereld; Hij zag de ondankbaarheid der menschen; Hij zag in bijzonderheden al zijn lijden; Hij zag, dat het verlossingswerk voor ontelbaren een mislukt werk zou zijn; Hij zag de hel gevuld met verdoemde zielen, voor wie Hij al zijn Bloed vergieten zou. De Zoon Gods, die ons van eeuwigheid met een goddelijke liefde had lief gehad, begint ons nu ook met een menschelijke l:efde te beminnen, en verlangde vurig naar het Doopsel zijns Bloeds (Lc. XII, 50), om ons met zijn hemelschen Vader te verzoenen.

Heeft God de Zoon ons bemind met een liefde, die eeuwig is, met een liefde, waardoor Hij zich zeiven aan ons wegschenkt, met een liefde, die voor geen opoffering terugschrikt, met een liefde, die door geen miskenning of ondankbaarheid in haar werking gestoord wordt, met een liefde, die nietswaardige en zondige schepselen tot voorwerp heeft en in den afgrond onzer nietigheid afdaalt, met een liefde, die geen eigenbaat kent, dan moeten ook wij liefde voor liefde geven.

Driemaal daags herinnert ons het Angelus-klokje aan het groote werk der menschwording; zelden evenwel dringen de tonen van dit klokje door in onze ziel, om in haar te doen ontwaken de gevoelens van liefde en dankbaarheid. Sluiten wij ons hart niet langer voor de liefde van Jezus Christus, maar beminnen wij Hem, omdat Hij ons het eerst bemind heeft. Beminnen wij Hem, naar zijn voorbeeld, met een liefde, die geen grenzen kent, met een liefde, die blijmoedig alle offers aanvaardt, met een liefde, die werkdadig is door de volmaakte vervulling van al onze plichten. Als wij zoo met dankbare liefde het liefdegeheim der menschwording vereeren, zullen wij, die door de boodschap des engels de menschwording van den eeuwigen Zoon Gods leerden kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid der verrijzenis.

Sluiten