Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt door de leeraren gewoonlijk hyperdulia genoemd" 1).

Wij moeten derhalve Maria, als Moeder Gods, op bijzondere wijze vereeren, en wanneer wij, die Christus als onzen God aanbidden, aan Maria, om haar innige vereeniging met den Godmensch, Hem ter eere, onze bijzondere hulde brengen, behoeven wij nimmer te vreezen, dat onze vereering haar waardigheid zal overtreffen, of schade zal brengen aan de eer, Christus verschuldigd 2).

Die vereering van Maria is altijd het kenmerk van Christus' leerlingen geweest, en is, naar het getuigenis der H. Schrift, zelfs ouder dan de Roomsche Kerk zelve. Ook zij, die alleen de H. Schrift als richtsnoer van het christelijk geloof en christelijk leven erkennen, kunnen uit haar leeren, dat zij Maria moeten vereeren.

Wat leert ons de H. Schrift?

Zij verhaalt ons van den engel, door God gezonden, op Gods bevel sprekende: „Wees gegroet, gij, vol van genade! de Heer is met u; gij zijt de gezegendste der vrouwen!" Lc. I, 28. Deze groet des engels is een huldegroet, is ook een godsdienstige vereering, want die groet wordt gebracht om bovennatuurlijke gaven. Het is bovendien de eerste maal, dat een engel zich in eerbiedige vereering voor een mensch vernedert, en daarom geeft de engel hier duidelijk te kennen, dat Maria zijn meerdere is 3). In hetzelfde hoofdstuk verhaalt de H. Lucas, dat Elisabeth bij het bezoek, hetwelk Maria haar bracht, van den H. Geest vervuld werd, en uitriep: „Gij zijt de gezegendste der vrouwen.... En van waar (geschiedt) mij dit, dat de Moeder mijns Heeren tot mij komt"? I, 42, 47. Maria antwoordt met het dankgebed van haar Magnificat en voorspelt, met bijvoeging van de reden waarom: „Zie van nu af zullen alle geslachten mij zalig noemen, wijl Hij groote dingen aan mij gedaan heeft, de Machtige". 48, 49. En alle geslachten van het christenvolk, niet alleen de RoomschKatholieken, maar ook de scheurmakers in het Oosten hebben

') In III Sent. D. 7, a. 1, q. 3. 2) De lastering der Protestanten, dat wij Maria aanbidden, is te dwaas, om er bij stil te staan. Tegen beter weten in wordt zij door hun voorgangers rondgestrooid. 3) H. Thomas, Expositio super Salut. Angel.

Sluiten