Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. om ons door zijn lijden en dood te verlossen;

3°. om ons door zijn voorbeeld en zijne leer den weg naar den hemel te wijzen.

Om zijn oneindige grootheid en volstrekte onafhankelijkheid moet God zelf het hoogste, het laatste doel van al zijn werken zijn. De H. Schrift getuigt dan ook: „Alles heeft de Heer gewrocht om wille van zich zeiven". Prov. XVI. 4. Het hoogste doel der menschwording, evenals van de andere werken Gods, is geen ander dan de openbaring van Gods oneindige volmaaktheden, die door het redelijk schepsel moeten erkend, geprezen, bemind, aanbeden worden. Meer dan Gods andere werken openbaart ons de menschwording Gods oneindige volmaaktheden; oneindig meer dan door alle redelijke schepselen te zamen wordt God door zijn menschgeworden Zoon verheerlijkt. (Zie bl. 99).

De Katechismus zegt: 1°. God de Zoon is mensch geworden, om voor de zonden der menschen aan zijn Vader voldoening te geven. Terwijl de redelooze natuur Gods lof verkondigt, had de menschheid in haar vertegenwoordiger Adam de vrijheid misbruikt, om God zwaar te beleedigen, in plaats van Hem te verheerlijken. Om voor die zonde den Vader eerherstel te geven, heeft de Zoon Gods de menschelijke natuur aangenomen. In dezelfde natuur, die God beleedigd had, zal Hij aan zijn Vader een voldoening geven, die de beleediging, al is zij onbegrijpelijk groot, toch overvloedig herstellen zal.

2°. God de Zoon is mensch geworden, om ons door zijn lijden en dood te verlossen. De mensch kon zich zeiven niet verlossen, want God eischte voor de zonde een voldoening van oneindige waarde (bl. 80). Wat voor den mensch onmogelijk was, lag in de macht van den Godmensch, die niet alleen voor de zonde voldoen, maar zelfs oneindig voldoen kon. In zijn oneindige liefde tot den ongelukkigen mensch, wilde ook de Zoon Gods die taak vrijwillig op zich nemen. En Hij zelf getuigt: „De Zoon des menschen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken hetgeen verloren was". Lc. XIX, 10. De Zoon Gods is mensch geworden, om ons door zijn lijden en dood te verlossen. Alle werken van Christus,

Sluiten