Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE LES.

OVER HET LEVEN VAN CHRISTUS.

99. Hoe heeft God de geboorte van zijn Zoon bekend gemaakt?

God heeft de geboorte van zijn Zoon bekend gemaakt aan de herders van Bethlehem door een engel, en aan de Wijzen uit het Oosten door eene wonderbare ster.

Feestdag: Driekoningen, 6 Januari.

Jezus is in een beestenstal geboren, omdat er voor Hem geen plaats was noch in de huizen, noch in de harten der menschen. En toch is Hij de Koning van hemel en aarde, en, als mensch, ook de Koning der verloste menschheid. De grot is zijn paleis, de kribbe zijn troon, de windselen zijn zijn koningsmantel; en toch begint Hij nu reeds de uitoefening van zijn geestelijk koningschap. Reeds bij zijn kribbe staan weldra de eerstelingen des geloofs uit Joden en heidenen, terwijl tegelijk zijn vijanden samenspannen, om Hem te dooden.

Jezus is geboren in de eenzaamheid eener verlaten en vergeten spelonk, in de duisternis van een guren winternacht, maar zijn geboorte zal niet verborgen blijven, want de hemel zelf zal spreken en de blijde boodschap aan de aarde verkondigen.

In de nabijheid van Bethlehem hielden eenige eenvoudige herders de nachtwake over hun kudde. Deze eenvoudige menschen, de vertegenwoordigers van het Joodsche volk, ontvingen het eerst de blijde boodschap. „Zie, een engel des Heeren stond bij hen, en Gods lichtglans omstraalde hen, en zij vreesden met groote vreeze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet! want ziet, ik verkondig u een groote blijdschap, welke voor het gansche volk zijn zal: heden is u de Zaligmaker geboren, die is Christus de Heer, in Davids stad. En dit zij u het teeken: Gij zult een Kindeke vinden, in doeken gewonden, liggende in een kribbe. En plotseling

11 10

Sluiten