Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij moeten het geloof niet alleen bewaren en belijden, maar ook uit het geloof leven. Gelijk de ziel het levensbeginsel des Iichaams is, eveneens moet het geloof het bezielend beginsel van ons zedelijk leven zijn. Wij moeten denken uit het geloof, willen uit het geloof, werken uit het geloof. Dan zullen wij een geheel anderen kijk krijgen op de dingen des levens; dan zullen wij ons telkens afvragen: In welk verband staat deze zaak, dit vermaak, dit lijden tot de eeuwigheid? Zoo wordt het leven op aarde een voorbereiding tot de eeuwigheid, een zaaitijd, waarin de zaden worden uitgestrooid, wier duizendvoudige vruchten wij zullen plukken en genieten in den hemel.

De Kerk viert de komst der Wijzen den 6" Januari (Driekoningen) l). Deze feestdag is de feestdag van Epiphania Domini of „De verschijning des Heeren". Op dien dag herdenkt de Kerk in de roeping der Wijzen de roeping der heidensche volken tot het Christendom 2). De Zoon Gods zou niet alleen de menschelijke natuur aannemen, maar volgens de voorspellingen der Profeten een onsterfelijk werk stichten, op de kruin der bergen een Stad bouwen, het nieuw

') Volgens de oude overlevering kwamen de Wijzen 13 dagen na de geboorte van Christus (6 Jan.) en geschiedde 27 dagen later (2 Febr.) de opdracht in den tempel. Vraagt men nu, hoe* het te verklaren is, dat Herodes zoo lang met de uitvoering van zijn moorddadig plan gewacht heeft, dan antwoordt de H. Augustinus, dat Herodes misschien door andere dingen, die ons onbekend zijn, werd beziggehouden, en dan vervolgt hij: „Toen de Wijzen hem niets kwamen boodschappen, meende hij wellicht, dat zij door den bedriegelijken schijn eener ster waren misleid en het kind niet hadden gevonden, en nu beschaamd waren, tot hem terug te keeren. Zoo week de eerste schrik en bleven nader onderzoek en vervolging achterwege.... Toen hij evenwel later hoorde, wat er in den tempel gebeurd was, begreep hij ook, dat hij door de Wijzen bedrogen was. Om Christus te treffen, liet hij nu veel kinderen vermoorden". De Consensu Evang. lib. II, cap. XI, 24. De andere meening stelt de komst der Wijzen een jaar later. Zie Bened. XIV, De festis D. N. J. C., § LXIII. 2) Brouwer, Het Kerkelijk Jaar, bl. 74. De Kerk herdenkt op Driekoningen in haar Officie ook de verschijning des Heeren bij den Doop _ in den Jordaan en bij zijn eerste wonder op de bruiloft te Kana. Den Doop van Jezus zal de Kerk op den octaafdag, het wonder te Kana op den 2'i Zondag na Driekoningen meer bijzonder gedenken. Brouwer, Het Kerkelijk Jaar, bl. 74, 86, 90.

Sluiten