Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De opdracht van het Kind Jezus.

De tweede godsdienstige plechtigheid van dezen dag was de opdracht van het Kind Jezus. Maria doet afstand van haar moedeilijke rechten op Jezus, om voor ons het erfdeel des hemels te koopen, en ons tot haar kinderen aan te nemen. Zij geeft haar Kind aan den priester, en deze legt Jezus op het altaar. Krachtens deze opdracht is het Kind aan den tempeldienst verbonden, maar wordt Hij door Maria voor vijf sikkelen vrijgekocht *).

Door deze intrede van Jezus in den tempel gingen de profetieën van Aggeüs en Malachias in vervulling, (bl. 55), en werd de heerlijkheid van dit huis grooter dan die van het eerste.

Dagelijks werd in den tempel van Jeruzalem des morgens en des avonds een eenjarig lam als brandoffer opgedragen (Exod. XXIX,; 38, Num. XXVIII, 3). Dit altijddurend brandoffer was een onafgebroken hulde aan Jehova, een teeken tevens van de eeuwige aanbidding, aan den God van Israël verschuldigd. Ontelbare zoenoffers werden voor de zonden des volks opgedragen, en onder alle offers muntte in plechtigheid uit het offer op den grooten boetedag (Lev. XVI, XXIII; Num. XXIX). Geen offers evenwel van schapen, bokken of stieren konden verzoening brengen.

^OCat de mensch niet kan, zal de Godmensch verrichten. Van eeuwigheid door den Vader tot hoogepriester uitverkoren (Hebr. Vlij, aanvaardde Hij, reeds bij het eerste oogenblik zijner menschwording, zijn hoogepriesterlijke bediening, en bood Hij zich den Vader als slachtoffer aan: „Slacht- en spijsoffer hebt Gij niet gewild.... toen sprak ik: Zie ik kom . Ps. XXXIX, 7, 8; Hebr. X, 5.

Van dit eerste oogenblik zijns levens brandde Hij van het vurigst verlangen, voor ons den kruisdood te stérven (Lc. XII, 50, XXII, 15), bood Hij zich den Vader als onbevlekt zoenoffer aan, maar dit offer werd nog slechts gebracht in het binnenste der ziel, in het heiligdom zijner liefde; nu bij de opdracht offert Hij zich plechtig en in het openbaar in

]) Een gewone sikkel gold ten tijde der Machabeërs f 1,50 of f 1,25.

Sluiten