Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij veel slapelooze nachten, aan uw vader jarenlangen arbeid in het zweet zijns aanschijns. Op u rust de plicht van diepen eerbied, vaardige gehoorzaamheid, voorkomende hulpvaardigheid en vooral van dankbare liefde. Wee het kind, dat zijn plichten vergeet! De bijzondere belofte van een lang en gelukkig leven op aarde, door God aan het vierde gebod verbonden, de vreeselijke bedreigingen door God tegen ontaarde kinderen uitgesproken, en meer nog het voorbeeld van Christus moeten u aansporen, plichtbetrachtende kinderen te zijn.

3°. Een voorbeeld van godsvrucht. De H. Schrift verhaalt, dat Christus, toen Hij twaalf jaar oud was, met Jozef en Maria naar (het dertig uren afgelegen) Jeruzalem ging, om in den tempel het Paaschfeest te vieren. Christus vierde niet alleen de Joodsche hoogfeesten, maar zijn ziel was immer door de aanschouwing van het goddelijk Wezen met God vereenigd en in liefde verslonden.

4°. Waardoor Hij behaaglijk was bij God en bij de menschen. De H. Lucas schrijft: „Jezus nam toe in wijsheid en jaren, en in genade bij God en de menschen". II, 52.

De Zoon Gods, die uit liefde tot de menschen de menschelijke natuur had aangenomen, en hun, de zonde uitgezonderd, in alles gelijk wilde zijn, volgde ook de langzame, geleidelijke ontwikkeling van den mensch in zijn lichamelijken groei, en openbaarde, bij het klimmen der jaren, meer en meer de oneindige heiligheid en wijsheid, die in Hem verborgen waren. De zon bezit reeds vóór haar opgang al de schatten van licht en warmte, die zij straks over de aarde zal uitstralen; maar de aarde geniet rijker van haar licht en haar warmte, naarmate de zon hooger aan den hemel klimt. Zoo wilde ook de Godmensch zijn oneindige volmaaktheden meer en meer openbaren, naarmate Hij in levensjaren toenam.

Dit goddelijk Kind, in de oogen der menschen steeds toenemend in wijsheid en heiligheid, is het groot voorbeeld der jeugd, of liever een voorbeeld voor ons allen, die eiken dag moeten vooruitgaan in kennis, vooral in de kennis Gods en in alle deugden. „Gij dan, broeders — zoo schreef de H. Petrus aan de eerste Christenen van Klein-Azië — wast

Sluiten