Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorhanden zijn het evangelieboek, de levens der heiligen, de Navolging van Christus. In uw huis moeten godsdienstige beelden en schilderijen u herinneren aan de verheven geheimen van den godsdienst en het stichtend voorbeeld der heiligen. De Zon- en feestdagen moet gij heiligen door het bijwonen van het H. Misoffer, het ontvangen der H. Sacramenten en andere werken van godsvrucht. Ook op de werkdagen moet gij de H. Mis bijwonen, als uw arbeid geen beletsel stelt.

Gebed en arbeid mogen niet gescheiden worden. Het is een verkeerde toestand, als de man slechts werkt en niet bidt, als de vrouw slechts bidt en niet werkt. Ook de man moet bidden, ook de vrouw moet volgens haar stand zich met nuttigen arbeid bezig houden.

Maria en Jozef waren een voorbeeld van heilige huwelijksliefde.

Maria en Jozef waren door den band van een maagdelijk huwelijk met elkander verbonden. Nooit zag deze aarde een liefde zoo edel, zoo rein, zoo heilig, zoo trouw. Die liefde, betuigde zich niet enkel in woord, maar ook in daad, in onderling hulpbetoon, in deeling van vreugde en smart. Zietdaar, christelijke echtgenooten, uw voorbeeld! De liefde, die ge elkander aan den voet des altaars gezworen hebt, mag niet wegkwijnen bij het klimmen der jaren. Die liefde, geworteld in het geloof, gevoed door de genade, moet eiken dag rijker worden. En breekt eenmaal de engel des doods den huwelijksband, ook dan nog moet die liefde blijven voortleven, hier beneden in dankbare herinnering en vurig gebed, daarboven bij Gods troon in machtige voorspraak. Christelijke echtgenooten! uw hart behoort aan elkander, uw plaats is bij elkander, uw plaats is het stille huisgezin. Gij moogt dat heilig plekje slechts verlaten ter wille van uw arbeid of gepaste ontspanning; maar uw huis moet altijd uw tehuis blijven. Gaat gij elders uw tehuis zoeken, dan is uw levensgeluk verwoest.

Maria en Jozef waren een voorbeeld van ouderlijke waakzaamheid. Jezus, de Zoon Gods, met den Vader en den H. Geest, de Schepper, Beheerder en Bestuurder van alles, wat bestaat, had de zorg van Maria en Jozef kunnen missen. Maar Hij, die uit Maria door de bovennatuurlijke werking van den H. Geest geboren was, wilde uit vrije keuze een

Sluiten