Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lossen, maar zij wisten niet, dat Hij reeds nu zijn leeraarsambt moest uitoefenen en in het openbaar de belangen zijns Vaders behartigen. Zij begrepen niet, dat het achterblijven van Jezus met zijn goddelijke zending in betrekking stond :).

Hoewel Maria den zin van Jezus woorden niet ten volle begreep, vroeg zij toch geen verderen uitleg; zij vergenoegde zich in haar eenvoudig geloof, het woord van Jezus in het diepste der ziel op te nemen, zorgvuldig te bewaren, godvruchtig te overwegen, in afwachting, dat het Gode behagen zou, haar den diepen zin van dit woord te openbaren.

Maria had zonder haar schuld Jezus verloren, en dit verlies betrof alleen Jezus' lichamelijke tegenwoordigheid, niet zijn genade, zijn vriendschap. Zij heeft Hem met groote droefheid gezocht, met groote vreugde gevonden.

Hoeveel Christenen verliezen door eigen schuld Jezus' genade en vriendschap, zoo dikwijls zij een doodzonde bedrijven! Dit is het grootste ongeluk, dat ons overkomen kan; want de heiligmakende genade is de grootste schat der wereld. Met die genade is de armste rijk, zonder die genade is de rijkste arm. Wij betreuren het verlies van tijdelijke goederen; en wij zijn onverschillig voor het verlies van hemelsche schatten. Als wij Jezus door de zonde verloren hebben, moeten wij zonder uitstel met droefheid Hem gaan zoeken. Wij zullen Hem vinden in den tempel door het H. Sacrament van boetvaardigheid.

103. Hoe wordt het leven van Christus te Nazareth

genoemd ?

Het leven van Christus te Nazareth wordt genoemd: het verborgen leven van Christus.

104. Hoe begon Christus zijn openbaar leven?

Toen Christus 30 jaar oud was, liet Hij zich door Joannes doopen in den Jordaan, vastte veertig dagen en veertig nachten in de woestijn, en begon daarna het Evangelie te verkondigen.

') Deze onwetendheid was geen gebrek in Maria, want hier is sprake van dingen, die zij noch moest, noch kon weten, omdat het Gode niet behaagde, haar die waarheden te openbaren.

Sluiten