Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ik heb het gezien, en ik heb getuigd, dat deze is de Zone Gods". Jo. I, 29—34.

Joannes de Dooper predikt derhalve Jezus van Nazareth als het Lam, in de Oude Wet voorafgebeeld (Exod. XII, 3, s.s.; XXIX, 39—42), door de Profeten voorspeld (Is. LUI, 7; Jer. XI, 19), om wiens zoendood God besloten had de zonden der wereld, waarmede Het beladen was, weg te nemen (Is. LUI, 6). Joannes predikte Jezus van Nazareth, die zes maanden jonger was dan hij, als iemand, die toch vóór hem reeds bestond, als den Eeuwige. Hij predikte Hem als den Zoon Gods, van wien de Vader reeds bij den Doop getuigenis gaf.

Eerste leerlingen.

Den volgenden dag, des namiddags, wandelde Jezus weder op den oever van den Jordaan, en weder riep Joannes uit: „Ziedaar het Lam Gods"! Toen Andreas (de zoon van Jona) en Joannes (de zoon van Zebedeüs), twee leerlingen van den Dooper, dit woord hoorden, gingen zij Jezus achterna. Jezus keert zich om en vraagt: „Wat zoekt gij"? Het antwoord luidt: „Meester, waar woont gij"? Jezus zegt: „Komt en ziet"! Zij gaan met Jezus, en mogen het overige van den dag bij Hem verblijven. Opgetogen van vreugde, nu zij den Messias hebben gevonden, haasten zij zich, hun broeders aan hetzelfde geluk deelachtig te maken. Andreas vindt het eerst zijn broeder Simon en brengt hem bij Jezus1). Nooit had Jezus Simon gezien, maar in zijn alwetendheid kent Hij hem toch, en zegt: „Gij zijt Simon, de zoon van Jona; gij zult genoemd worden Kephas (dat is Petrus)".

Den dag na deze gebeurtenis vertrok Jezus uit Judea, werwaarts Hij gekomen was, om door Joannes gedoopt te worden, naar Galilea, en ontmoet (op die reis of later in Galilea) Philippus, en zegt: „Volg mij"! Philippus haast zich zijn vriend Nathanaël (Bartholomeüs) te verwittigen, dat de beloofde Messias gekomen was, Jezus, Jozefs zoon,

*) Dat Joannes zijn broeder Jacobus bij Jezus bracht, wordt niet uitdrukkelijk in het evangelie verhaald, maar kan toch niet betwijfeld worden. De Evangelist schrijft immers, dat Andreas het eerst zijn broeder Simon vond.

Sluiten