Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Nazareth. Toen Nathanaël den naam van Nazareth, het verachte stedeke, hoorde, kon hij geen geloof hechten aan de woorden van Philippus, en riep uit: „Kan er uit Nazareth iets goeds zijn"? Philippus wilde niet redetwisten, maar noodigde hem uit, zelf te gaan zien: „Kom en zie"! Toen Jezus hem zag naderen, sprak Hij: „Ziedaar in waarheid een Israëliet, in wien geen bedrog is . Verbaasd over deze lofspraak, vroeg Nathanaël: „Van waar kent gij mij"? Jezus antwoordde: „Vóórdat Philippus u riep, terwijl gij onder den vijgeboom waart, zag ik u . Nathanaël begreep nu, dat Jezus zijn geheimste gedachte kende, en vol bewondering over die bovenmenschelijke kennis, belijdt hij zijn geloof, zeggende: „Meester! Gij zijt de Zoon Gods! Gij zijt de Koning van Israël"! Jo. 1, 35—51.

Eerste wonder van Christus.

De eerste leerlingen zijn door Jezus uitgekozen, en met hen begeeft Hij zich drie dagen later naar Kana, een stadje nabij Kapharnaüm. Daar werd een bruiloft gevierd, waarbij Maria, de Moeder van Jezus, tegenwoordig was. Ook Jezus en zijn leerlingen werden uitgenoodigd en verschenen ter bruiloft, en daardoor was t getal gasten waarschijnlijk onverwachts met zes of zeven personen vermeerderd. Er was gebrek aan wijn, en waarschijnlijk waren de jonggehuwden te arm, om zich uit die verlegenheid te redden. Op voorbede zijner Moeder, uit medelijden met de arme bruidsgasten, doet Jezus zijn eerste wonder, verandert het water, waarmede zes kruiken gevuld waren, in wijn. Dit wonderwerk, waarbij alleen door Christus wil de zelfstandigheid van den wijn veranderd werd, is een der grootste wonderen, die in het evangelie staan opgeteekend. Op zijn nieuwe leerlingen maakte dit wonder een geweldigen indruk, en versterkte hen in het geloof aan Jezus' goddelijke zending.

Na de bruiloft van Kana begint Jezus zijn apostolische loopbaan. Ruim drie jaren lang l) doorreist Hij het land der Joden, om aan het volk, vooral aan de armen (Aft. XI, 5) het evangelie te verkondigen.

) Men weet niet met zekerheid, hoe lang het openbaar leven van Jezus geduurd heeft.

Sluiten