Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar al zouden de genezingen op natuurlijke wijze kunnen verklaard worden, dan bleven nog de andere wonderwerken met hun volle bewijskracht.

Kunnen de wonderwerken van Christus niet verklaard worden door natuurlijke oorzaken, zij kunnen het evenmin door de tusschenkomst der duivelen.

Veel wonderwerken van Christus toch, zooals de opwekkingen van dooden, liggen boven de macht der duivelen. Bovendien kan men van den satan niet verwachten, dat hij zijn eigen Rijk zal vernietigen door den opbouw van het Rijk van Christus. Eindelijk, nimmer kan de oneindig heilige God toelaten, dat een bedrieger zich als godsgezant, ja zelfs als menschgeworden God uitgeeft, en dit hemeltergend bedrog door duivelsche wonderteekenen doet gelukken. Ten slotte, de bovenmenschelijke heiligheid van Christus alleen reeds bewijst, dat die joodsche bewering een klaarblijkelijke godslastering is.

105. Welk is het grootste wonder van Christus?

Het grootste wonder van Christus is, dat Hij door eigen macht van den dood opstond, gelijk Hij voorspeld had.

1°. Het grootste wonder van Christus is, dat Hij door eigen macht van den dood opstond.

Hoewel het voor Gods almacht even gemakkelijk is, een doode tot het leven op te wekken als de brooden te vermenigvuldigen, toch is de opstanding van Christus zijn grootste wonder:

a. Omdat de opwekking van een doode voor den mensch een feit is, waarin Gods almacht op geheel bijzondere wijze in het volle licht treedt. Tegenover dit feit zwijgt het beroep op ongekende natuurkrachten of duivelsche tusschenkomst en is alle vergelijking met hypnotische verschijnselen onmogelijk.

b. Omdat Christus zich door zijn opstanding openbaart als den Godmensch, die, als tweede Adam, het Rijk der zonde en des doods, door den eersten Adam gesticht, door zijn overwinning heeft omvergeworpen; omdat Hij, de stervende en verrijzende Christus, de werkende, verdienende en vooruitbeeldende oorzaak van de verrijzenis zijner getrouwe leerlingen is.

Sluiten